wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Księgarnia


dodaj do koszyka dodaj do przechowalni

Książki


ZADANIA GEODEZJI W KATASTRZE I GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI CZ. 1 (163)

cena: 54.00

KATEGORIE: |geodezja |kataster |nieruchomości

Autorzy:
Andrzej Jagielski, Barbara Marczewska

Gospodarowanie nieruchomościami dotyczy wielu dziedzin naukowych oraz działań człowieka. Dla specjalisty w zakresie gospodarki nieruchomościami jest więc niezbędna interdyscyplinarna wiedza i wielowymiarowe umiejętności praktyczne. Kanwą i podstawą wiedzy i umiejętności w ramach tej specjalności są wybrane zagadnienia wynikające z: prawa cywilnego, rolnego, administracyjnego i gospodarczego, a także z gleboznawstwa i geodezji, w tym szczególnie z zakresu ewidencji gruntów i budynków przekształcanej w kataster nieruchomości. Dla efektywnego funkcjonowania gospodarki konieczna jest znajomość struktury, organizacji i podziału administracyjnego przestrzeni, których dotyczą odrębne rozdziały podręcznika. W celu właściwej interpretacji i stosowania przepisów autorzy przytaczają i opisują obowiązujące definicje i pojęcia prawne.
W książce omówiona jest również problematyka ewidencji gruntów i budynków, której baza danych i dokumentacja stanowią podstawę działań podejmowanych w gospodarowaniu nieruchomościami. Zawarte są również informacje na temat dawnych, historycznych systemów katastralnych i sposobów dokumentowania danych o gruntach i ich posiadaczach. Uzupełnieniem dla wiadomości z katastru jest rozdział, w którym autorzy przybliżają zagadnienia z zakresu ksiąg wieczystych, zbiorów dokumentów i hipoteki oraz rejestracji danych o stanie prawnym nieruchomości.


Spis treści:

Słowo wstępne

Rozdział 1: Rola geodezji w gospodarce i administracji publicznej
1.1. Zadania geodezji. w rolnictwie
1.2. Zadania geodezji w leśnictwie
1.3. Zadania geodezji w budownictwie
1.4. Zadania geodezji w planowaniu przestrzennym
1.5. Zadania geodezji w administracji publicznej
1.6. Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
1.7. Zadania geodezji w gospodarce nieruchomościami
1.8. Zadania geodezji w prowadzeniu rejestrów publicznych

Rozdział 2: Postępowanie administracyjne
2.1. Podstawowe pojęcia, zasady i cele administracji publicznej
2.1.1. Struktura administracji publicznej w Polsce
2.1.2. Administracja rządowa i samorządowa
2.1.3. Istota postępowania administracyjnego
2.2. Podmioty postępowania administracyjnego
2.3. Załatwianie spraw
2.3.1. Terminy, doręczenia pism, wezwania
2.3.2. Wszczęcie i prowadzenie postępowania administracyjnego
2.3.3. Formy aktów administracyjnych
2.3.4. Postępowanie nadzwyczajne
2.4. Szczególne podmioty, zaświadczenia, skargi
2.4.1. Szczególne podmioty postępowania administracyjnego
2.4.2. Zaświadczenia, skargi i wnioski oraz opłaty
2.4.3. Spory o właściwość między organami administracyjnymi i sądami powszechnymi

Rozdział 3: Podstawy gleboznawstwa
3.1. Wiadomości wprowadzające
3.2. Gleba jako element środowiska przyrodniczego
3.3. Czynniki procesów glebotwórczych
3.4. Składniki gleb
3.4.1. Składniki mineralne
3.4.2. Skład chemiczny gleb
3.4.3. Składniki organiczne
3.4.4. Żywe organizmy glebowe (edafon)
3.4.5. Woda i powietrze glebowe
3.5. Funkcje gleby
3.6. Właściwości fizyczne i chemiczne gleb
3.6.1. Właściwości fizyczne gleb
3.6.2. Właściwości wodne gleb
3.6.3. Właściwości chemiczne gleb
3.7. Poziomy genetyczne gleb
3.8. Procesy glebotwórcze gleb występujących w Polsce
3.9. Systematyka gleb Polski (wg PTG)
3.10. Charakterystyka podstawowych typów gleb występujących w Polsce
3.10.1. Gleby początkowego stadium rozwoju
3.10.2. Rędziny
3.10.3. Gleby bielicoziemne
3.10.4. Gleby płowe (gleby lessivés)
3.10.5. Gleby brunatne
3.10.6. Czarnoziemy
3.10.7. Czarne ziemie
3.10.8. Gleby bagienne
3.10.9. Gleby pobagienne
3.10.10. Mady rzeczne
3.10.11. Gleby deluwialne
3.10.12. Gleby antropogeniczne
3.11. Zarys systematyki gleb według systemu międzynarodowego FAO/WRB
3.12. Przydatność rolnicza gleb Polski
3.13. Klasy bonitacyjne gleb
3.13.1. Podstawy klasyfikacji gleb
3.13.2. Klasy gleb gruntów ornych
3.13.3. Klasy gleb użytków zielonych
3.13.4. Klasy gleb pod lasami, wodozbiorami oraz nieużytki
3.13.5. Współczynnik (wskaźnik) bonitacji gleb
3.14. Kompleksy przydatności rolniczej gleb
3.14.1. Kompleksy przydatności rolniczej gleb gruntów ornych
3.14.2. Kompleksy przydatności rolniczej gleb trwałych użytków zielonych
3.14.3. Mapy glebowo-rolnicze
3.15. Degradacja gleb i jej zapobieganie
3.15.1. Przyczyny i skutki degradacji gleb
3.15.2. Zapobieganie degradacji związanej z zakwaszeniem i erozją gleb
3.15.3. Zapobieganie degradacji gleb spowodowanej zanieczyszczeniami
3.16. Rekultywacja gleb
3.17. Prace podczas klasyfikacji bonitacyjnej gleb
3.17.1. Podstawy prawne klasyfikacji
3.17.2. Cele klasyfikacji i wykorzystanie jej wyników
3.17.3. Wymagane kwalifikacje klasyfikatora
3.17.4. Odkrywki glebowe i ich lokalizacja
3.17.5. Badania terenowe w odkrywkach glebowych
3.17.6. Pobieranie próbek gleb do badań laboratoryjnych
3.17.7. Procedury administracyjne związane z klasyfikacją gleb
3.18. Dokumentacja klasyfikacji gleboznawczej
3.18.1. Operat klasyfikacji gleboznawczej
3.18.2. Mapa klasyfikacyjna
3.19. Ochrona gruntów rolnych i leśnych
3.19.1. Istota pojęcia i podstawy prawne ochrony gruntów
3.19.2. Ograniczenie przeznaczania gruntów rolnych i leśnych na inne cele
3.19.3. Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej
3.19.4. Zapobieganie degradacji gruntów rolnych i leśnych
3.19.5. Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów wg ustawy oogril
Bibliografia do rozdz. 3

Rozdział 4: Prawa rzeczowe i zobowiązania
4.1. Rodzaje praw rzeczowych
4.1.1. Własność
4.1.2. Współwłasność
4.1.3. Zasiedzenie
4.1.4. Użytkowanie wieczyste
4.2. Prawa rzeczowe ograniczone
4.3. Prawa zobowiązaniowe
4.4. Prawa związane

Rozdział 5: Księgi wieczyste
5.1. Księgi wieczyste 194
5.1.1. Istota i podstawowe zasady funkcjonowania ksiąg wieczystych
5.1.2. Prowadzenie ksiąg wieczystych
5.1.3. Zmiany w systemie ksiąg wieczystych
5.2. Założenie i wpis do księgi wieczystej dla nieruchomości
5.3. Odpisy ksiąg wieczystych
5.4. Zbiór dokumentów
5.5. Księgi wieczyste a ewidencja gruntów i budynków

Rozdział 6: Zarys historii katastru w Polsce
6.1. Krótka chronologia katastru
6.2. Rys historyczny systemów katastralnych w Polsce
6.2.1. Osadnictwo na ziemiach polskich
6.2.2. Służebności gruntowe
6.2.3. Wspólnoty gruntowe
6.3. Pruski kataster gruntowy
6.4. Austriacki kataster gruntowy
6.5. Zamojski kataster gruntowy
6.6. Dokumenty własności i materiały geodezyjne z terenu zaboru rosyjskiego
6.7. System katastralny w Polsce międzywojennej
6.8. Ewidencja gruntów w PRL (1944-1989)
6.9. Zestawienie ważniejszych pojęć związanych z historią katastru

Rozdział 7: Ewidencja gruntów i budynków
7.1. Rodzaje obiektów powierzchniowych
7.1.1. Granice obiektów powierzchniowych
7.1.2. Struktura terytorialna kraju
7.1.3. Struktura władania
7.1.4. Gospodarstwo rolne
7.1.5. Przedsiębiorstwo
7.2. Podział i systematyka użytków gruntowych
7.2.1. Podział użytków gruntowych
7.2.2. Systematyka użytków gruntowych według rozp. egib
7.3. Podstawowe założenia i struktura ewidencji gruntów i budynków
7.3.1. Jednostka ewidencyjna
7.3.2. Obręb ewidencyjny
7.3.3. Punkty graniczne
7.4. Ewidencja gruntów
7.4.1. Działka
7.4.2. Kontury użytków gruntowych i klas bonitacyjnych
7.4.3. Jednostka rejestrowa gruntów
7.5. Ewidencja budynków i lokali
7.5.1. Ewidencja budynków
7.5.2. Ewidencja lokali
7.6. Podmioty ewidencji gruntów i budynków, grupy rejestrowe
7.6.1. Podmioty EGiB
7.6.2. Grupy rejestrowe
7.7. Dokumentacja ewidencyjna
7.7.1. Mapa ewidencyjna
7.7.2. Kartograficzne znaki umowne na mapie ewidencyjnej
7.7.3. Opisowa część operatu ewidencyjnego
7.8. Zakładanie EGiB
7.8.1. Podstawowa dokumentacja ewidencyjna
7.8.2. Zasady i procedura zakładania ewidencji gruntów i budynków
7.8.3. Ustalenie granic ewidencyjnych obiektów powierzchniowych
7.8.4. Zarysy pomiarowe
7.8.5. Ustalenie stanu własności i władania
7.8.6. Przyjęcie i zatwierdzenie operatu ewidencyjnego
7.9. Pomiary terenowe dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków
7.9.1. Pomiary bezpośrednie
7.9.2. Pomiary fotogrametryczne
7.9.3. Pomiary kartometryczne
7.10. Obliczenie pól powierzchni obiektów ewidencyjnych
7.11. Prowadzenie EGiB
7.11.1. Zmiany danych ewidencyjnych
7.11.2. Udostępnianie danych ewidencyjnych
7.11.3. Ochrona danych ewidencyjnych
7.11.4. Weryfikacja danych ewidencyjnych
7.11.5. Sporządzanie wykazów i zestawień zbiorczych danych ewidencyjnych
7.11.6. Modernizacja EGiB
7.12. Prowadzenie ewidencji gruntów w systemie informatycznym
7.12.1 Umiejscowienie EGiB w systemie informacyjnym SIT
7.12.2. Wymagania w stosunku do systemu informatycznego dla prowadzenia EGiB
7.12.3. Przegląd niektórych programów do prowadzenia ewidencji gruntów
7.12.4. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN)
7.12.5. Witryna internetowa GEOPORTAL
7.12.6. EWID 2000 jako przykład systemu informatycznego do prowadzenia EGiB
7.13. Zmiany ustaw regulujących funkcjonowanie EGiB od r. 2010
7.13.1 Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej
7.13.2. Zmiany w ustawie Pgik
7.14. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków
7.14.1. Zmiany w tekście rozporządzenia
7.14.2. Zmiany w załącznikach do rozporządzenia egib
7.15. Definicje wybranych pojęć związanych z EGiB
Bibliografia do rozdziałów: 1, 2, 4, 5, 6, 7

Wydanie I, cz. 1
Wydawca: Wydawnictwo Geodpis
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2014
Liczba stron: 435
Oprawa: Miękka
ISBN: 978-83-936-926-2-0

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze product

księgarnia

produkt
tylko nowości
typ produktu
LiDAR rzuca nowe światło na cywilizację Majów
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS