wiadomościMiesięcznik GEODETAprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2015-03-25| Geodezja, Prawo, Kataster

Rozporządzenie o EGiB do kolejnej zmiany

Główny Urząd Geodezji i Kartografii przekazał do konsultacji społecznych projekt zmiany rozporządzenia ws. ewidencji gruntów i budynków. W zamierzeniu GUGiK ma on przede wszystkim doprecyzować przepisy, dostosować je do zeszłorocznej nowelizacji prawa geodezyjnego oraz wyeliminować stwierdzone nieprawidłowości.


Rozporządzenie o EGiB do kolejnej zmiany

Lista najważniejszych zmian w rozporządzeniu:
1. Proponuje się uchylić § 12 ust. 2, ponieważ zagadnienia będące treścią tego przepisu (tj. wykazywanie w ewidencji określonych osób i jednostek organizacyjnych) są regulowane w art. 20 ust. 2b Prawa geodezyjnego i kartograficznego.
2. Zmiana § 28 ma dostosować treść mapy ewidencyjnej do zakresu informacyjnego gromadzonego w EGiB. W bazie tej nie gromadzi się bowiem danych o granicach rejonów statystycznych, zespołów urbanistycznych, uroczysk, przysiółków oraz niw, z tego względu nie mogą być one treścią tej mapy. Ponadto informacje o tych obiektach są treścią innych rejestrów publicznych. W wyniku tej zmiany nastąpi uspójnienie zasad tworzenia mapy ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej w części dotyczącej EGiB.
3. Proponuje się uchylić § 46 ust. 1 i 2 oraz § 47 ust. 3, ponieważ zagadnienia będące ich treścią (zasady aktualizacji EGiB, w tym określenie przypadków, gdy wykonuje się to „z urzędu”) są regulowane w Pgik.
4. Zmiana § 49 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ma zmniejszyć liczbę przypadków, w których będzie istniał obowiązek zawiadamiania właściwych podmiotów o zmianach danych ewidencyjnych, a przez to zmniejszyć pracochłonność oraz koszty aktualizacji EGiB. Zgodnie z tą propozycją obowiązek zawiadamiania występować będzie, gdy zmiana dokonana zostanie w trybie czynności materialno-technicznej wyłącznie na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do PZGiK, i dotyczyć będzie: pola powierzchni działek ewidencyjnych, użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w granicach działki ewidencyjnej, funkcji użytkowej budynku oraz jego pola powierzchni użytkowej, a więc wtedy, gdy dokonana zmiana może mieć znaczenie dla tych podmiotów w związku z obciążeniami podatkowymi albo innymi obowiązkami lub prawami związanymi z nieruchomością, której te zmiany dotyczą.
5. Zmiana § 52 ust. 2 doprecyzowuje treść wypisu z rejestru gruntów.
6. Uchylenie § 53 ust. 2 i 3 wiąże się z tym, że kwestie poruszone w tych przepisach (tj. przekazywanie kopii EGiB) są regulowane w rozporządzeniu w sprawie organizacji i trybu prowadzenia PZGiK. Ponadto format danych, o którym mowa w § 53 ust. 2, może być stosowany wyłącznie do 31 grudnia 2016 r.
7. Zmiana § 54 ust. 6 ma umożliwić eliminowanie niezgodności danych ewidencyjnych ze stanem faktycznym stwierdzonych w wyniku okresowej weryfikacji tych danych, w drodze modernizacji ewidencji. Zmiana doprecyzowuje ponadto zasady eliminowania tych niezgodności w trybie aktualizacji.
8. Modyfikacja § 63 doprecyzowuje pojęcie „kontur budynku”.
9. Zmiana § 82a ust. 1 polegająca na zastąpieniu wyrazu „granicy” wyrazami „granic działek ewidencyjnych” ma wyeliminować wątpliwości interpretacyjne.
10. Dodanie w § 82a ustępów 3 i 4 ma określić sposób wykazywania w EGiB gruntów zajętych przed 31 grudnia 1998 r. pod drogi publiczne, a jednocześnie nie posiadających potwierdzenia ich statusu prawnego. Ponadto zmiana ta poszerza krąg podmiotów, które powinny być zawiadamiane o czynnościach ustalenia granic działek zajętych pod drogi publiczne, o zarządców tych dróg.

Zmiany mają zajść także w załącznikach do rozporządzenia. Modyfikacja załącznika nr 2 ma na przykład uprościć zasady sporządzania wykazów budynków. Zmiana załącznika 5a (nr 3 w projekcie), dotyczącego obliczania pola powierzchni działek ewidencyjnych, ma z kolei wyeliminować błędy w treści niektórych wzorów, wprowadzone w poprzedniej nowelizacji tego rozporządzenia (np. w jednym ze wzorów zamiast u2 i v2 zapisano u2 i v2). Proponowane zmiany w załączniku nr 6 mają natomiast wyeliminować niespójności między nazwą grupy użytków gruntowych, obejmujących użytki rolne oraz nieużytki, a także doprecyzować kryteria zaliczania gruntów do użytków gruntowych oznaczanych symbolami Br oraz Tp. Zmienić ma się ponadto treść zał. 4a (nr 2 w projekcie). Ma to wyeliminować nieprawidłowości ujawnione w specyfikacji modelu pojęciowego danych EGiB oraz w schemacie aplikacyjnym GML.

Jak napisano w ocenie skutków regulacji, proponowane zmiany nie będą miały konsekwencji finansowych dla administracji publicznej.

Konsultacje projektu rozporządzenia mają potrwać 21 dni. Przepisy wejdą w życie 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Projekt zmian w rozporządzeniu
Obecnie obowiązujące przepisy ws. EGiB (tekst ujednolicony przez śląskiego WINGiK-a)

JK


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
§ 82a ust.4 Czyli co kolejne nałożenie na wykonawców prac geodezyjnych- A NIE NA ZARZĄDCÓW DROGI - obowiązku ustalania w trybie §37-39 granic działek zajętych pod drogi w dniu 31.12.1998 r. a więc ustalanie faktów z prze 16-tu laty. HA HA HA. I oczywiście w sytuacji gdy Kowalskiemu zajęto część nieruchomości pod drogę, a Wojewodzie nie chciało się do tej pory wydać decyzji, a powinien to zrobić z URZĘDU, a nie na WNIOSEK , to teraz Kowalski zapłaci za podział-wydzielenie nowej działki, a Wojewodzie dalej nie będzie się chciało wydać decyzji. A przepis przypominam brzmi "art. 73 ust 3a. Jeżeli istnieje konieczność określenia granic nieruchomości, które przeszły na własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego,wydając decyzję, o której mowa w ust. 3, nie wydaje się decyzji o podziale nieruchomości."Oto jak rękami geodetów-wykonawców , starostów-prezydentów- prowadzących EGiB próbuje się robić porządki. Jak znam życie cały ciężar § 82a ust.4 spadnie na wykonawców.
 2 
odpowiedz zgłoś
Proponuję usunięcie z egib użytków ekologicznych. Powinny zostać przeniesione do ewidencji prowadzonej przez WIOŚ - byłyby razem z innymi obszarami chronionymi.
odpowiedz zgłoś
Wprowadzenie dróg na siłę to porażka Paragraf 82a ust. 3 "Grunty pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, do czasu wydania przez wojewodę decyzji,... " To trzeba udowodnić, zaklepać decyzją wojewody, a nie tak przy okazji. W nowelizacji podano jako nowy paragraf 82a ust. 1 (działki wód), ale to już jest od 31.12.2013 r. Pogubiono się kompletnie. Stosowanie przepisów prawa cywilnego (gospodarstwo rolne) do postępowań administracyjnych i modernizacji to jak pomiar krokami czegoś, co ma być do mm
 1 
odpowiedz zgłoś
@geodetagostynin, gdzie jest sprzecznosć z art. 27 który brzmi: 2. Sprostowanie, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane także z urzędu, na skutek bezpośredniego sprawdzenia danych w bazie danych katastru nieruchomości lub zawiadomienia jednostki prowadzącej kataster nieruchomości. 3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się wypis z operatu katastralnego, a gdy jest to niezbędne - także wyrys z mapy katastralnej lub inny dokument stanowiący podstawę sprostowania oznaczenia nieruchomości." W zasadzie wystarczą same wypisy, bez wyrysów. Nawet, gdy to sprostowanie oznaczenia nastąpi w trybie 1, czyli na wniosek. Powtórzę: gdyby urzędy działały niezwłocznie, tematu kupowania wypisów by nie było. Zamiast wyrysu może być dołączana mapa od geodety, ale po co? Mało jest przypadków, gdy jest to niezbędne. Przy podziałach mapa to część decyzji.
 2 
odpowiedz zgłoś
chodzi o bardzo prostą rzecz mapa z projektem podziału powstaje przed wydaniem decyzji. Decyzja jest wydawana przed wprowadzeniem zmian w ewidencji. Wniosek: mapa z projektem podziału nie zawiera oznaczeń nowych działek zgodnych z ewidencją gruntów, bo zmiana w ewidencji jeszcze nie nastąpiła. Dlatego sad potrzebuje potwierdzenia zmian wynikających z decyzji. Niektóre decyzje podziałowe zatwierdzane są wraz z wywłaszczeniem i tylko wtedy konieczny jest wpis ostrzeżenia, nie w przypadku zmiany samego oznaczenia. Logiczne, prawda? System rezerwacji działek zatem jest bez sensu i słusznie nie istnieje w przepisach. Właściciel wcale nie musi kupować wypisu. Robi to tylko wtedy, gdy może kupić i dostarczyć notariuszowi wypis w krótszym czasie, niż starosta wyśle do sądu zawiadomienie o zmianie oznaczenia na podstawie decyzji a sąd te zmiany wprowadzi. Niestety, urzędy działają niezwłocznie, czyli po 29 dniach, nie szybciej. Więc wolą płacić. A geodecie płacą za mapy do zmian w ewidencji, sąd jest powiadamiany z urzędu.
 2 
odpowiedz zgłoś
~~ co rozumiesz pod pojęciem wspomnianego stanu prawnego? Od kiedy zapis w ewidencji oznacza "rzeczywisty stan prawny"? Bo chyba mnie przy tym nie było.
odpowiedz zgłoś
temu § 52 trzeba się bliżej przyjrzeć i dokładnie przeanalizować. Bo tam chyba Ktoś mota i miesza. Mnie zastanawia, skąd w wypisie znajdzie się taka informacja? Czy przypadkiem powiatowe prawo nie wyewoluuje i każdy kto zamówi wypis nie będzie zmuszany do dostarczenia jakiś dokumentów? Inny ~~ nie ten co pode mną. Ten pierwszy. Tak na marginesie - adres IP nie jest chyba daną osobową? Może administrator pokaże adresy komentarzy?
odpowiedz zgłoś
do MyślenieNieBoli zapis rozporządzenia nie powinien być kontra zapisom ustawowym . Wmuszanie brania wyrysu z wypisem dla działek po 150 zeta z jednej jednostki rejestrowej jest nie konstytucyjny , ponieważ zapłacił geodecie za wykonanie dokumentacji aktualizującej bazy starostwa a później musi zapłacić jeszcze za wyrys . wg. mnie jest to wyłudzenie pieniędzy i nabijanie kabzy powiatom .
 1 
 4 
odpowiedz zgłoś
. "stanowi podstawę dokonania wpisu w księdze wieczystej" ale jakiego wpisu? O zmianie oznaczenia nieruchomości czy o wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym?
 1 
odpowiedz zgłoś
zgodnie z art. 96 ustawy o gospodarce nieruchomościami decyzja zatwierdzająca podział stanowi podstawę dokonania wpisu w księdze wieczystej. Natomiast według § 10 rozporządzenia o podziałach, mapa z proj. podziału, wykaz zmian gruntowych i wykaz synchronizacyjny, są załącznikami do decyzji. Zatem Sąd ma komplet dokumentów, które mogą posłużyć do sprostowania działu I KW w przypadku podziału zatwierdzanego decyzją. W § 76 rozporządzenia w sprawie zakładania i prowadzenia KW w systemie informatycznym, umieszczono zapis, zgodnie z którym dane dotyczące nieruchomości wpisuje się na podstawie wypisu lub wyrysu, chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z pewnością takim odrębnym przepisem jest.
 4 
odpowiedz zgłoś
@geodetagostynin Czy tak trudno jest zrozumieć, że w 2001r. obowiązywały inne przepisy i teraz tą uchwałę można jedynie o kant...? A podstawą wpisu służebności nie jest żadna mapa od geodety, a dokument, którym tą służebność ustanowiono. Ta mapa jest potrzebna przede wszystkim notariuszowi, czy sądowi, aby we właściwy sposób opisał tą służebność...i może być jedynie załącznikiem do umowy, a nie podstawą wpisu do kw...
 2 
 5 
odpowiedz zgłoś
wyrysy i wypisy poswiadczane ze stanowią podstawę wpisu w KW zgodnie z rozporządzeniem narusza art. 27 ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz jest niezgodny z Uchwałą SN z dnia 22 lutego 2001 r., III CZP 47/00 . Ponadto zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów na mapach prawnych wykazujemy służebności drogowe oznaczone kolorem brązowym . Wyrys wydawany przez powiat nie zawiera ważnej informacji o służebnościach drogowych . Mapa z podziału , wznowienia znaków granicznych , rozgraniczenia niepoświadczona przez starostę klauzulami odrzucana jest przez Sąd Wieczystoksięgowy i nie stanowi dowodu w sprawie . Ponadto zapis par. 52 rozporządzenia jest raczej niezgodny z Konstytucją ponieważ zleceniodawca zleca geodecie dokumenty którymi może sobie podetrzeć i za nie płaci a później musi zapłacić 150 zł za wyrys i wypis z którego nic nie wynika .To powinno być zmienione natychmiast
 2 
 3 
odpowiedz zgłoś
Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 16 stycznia 2015r. sygn. III CSK 79/14 zajął w kwestii WZDE jednoznaczne stanowisko, czyli nie jest to dokument, który może służyć za podstawę wpisów do kw... Wydaje się więc, że z kim, jak z kim, ale z Sądem Najwyższym to Sądy Rejonowe polemizować nie będą i wcześniej czy później do obowiązującego prawa dostosować się muszą...
 1 
odpowiedz zgłoś
. Oczywiście że proste, tak jak "Sprostowanie oznaczeniem nieruchomości może być dokonane także z urzędu, na skutek bezpośredniego sprawdzenia danych w bazie danych katastru nieruchomości". I oby nie trzeba było latać z jakimiś WZDE do KW....
 1 
odpowiedz zgłoś
teraz jeszcze pozostaje przekonać sądy, że wystarczy im do założenia nowej księgi jeden wypis i wyrys za 150zł, umieszczony w księdze macierzystej albo samo zawiadomi200enie od starosty jako podstawa oznaczenia. W przeciwnym wypadku wydzielenie np. 20 nowych działek do celów sprzedaży będzie się wiązało z wykupieniem dla każdej nowej KW wypisu i wyrysu za 150zł. To może być bolesne przy dużych opracowaniach, gdzie wg przetargu należy dostarczyć dokumentację do założenia nowych ksiąg.
 1 
odpowiedz zgłoś
Ależ można wyegzekwować przynajmniej w tych przypadkach, gdy starosta dostaje na tacy wszystkie informacje. Klasyczny przykład zastosowania: starosta otrzymuje od wójta decyzję o podziale nieruchomości z załączoną mapą, wg której działkę ewidencyjną nr 105/6 ujawnioną w KW pod tym samym numerem podzielono na dwie działki A i B. Starosta wprowadza zmianę i ujawnia w ewidencji nowe działki numerami 105/7 i 105/8. Niezwłocznie generuje zawiadomienie o zmianie do KW i do właścicieli, ale ponieważ właścicielowi się śpieszy, przyjmuje wniosek o wydanie aktualnego wypisu i wyrysu. Na wypisie umieszcza informację, że wykazana w KW działka 105/6 na podstawie decyzji podziału została oznaczona numerami 105/7 i 105/8. Żadna mapa od geodety do KW nie trafia. Proszę zauważyć, że nawet jeśli w KW działka miała oznaczenia np. parceli np. PGR 5, to starosta tą informację też ma, z wykazu synchronizacyjnego, obowiązkowo umieszczonego na mapie z projektem podziału lub na mapie do celów prawnych. Proste, nie martwe.
 1 
odpowiedz zgłoś
. Właśnie.. po co tworzyć nowe/starenowe zapisy, obowiązki których nie można egzekwować?
odpowiedz zgłoś
No faktycznie rozmarzony, mogą te "stare nowości" być takim szokiem dla niektórych starostów, że okres przejściowy prawem powiatowym ustanowią... Znam przypadek, że jeszcze w trakcie obowiązywania przepisów starych, tych chwilowo " znikniętych", ktoś wystąpił o wypis z rejestru gruntów zawierający wszystkie dane wynikające z przepisów ...I ten ktoś otrzymał odpowiedź, że wydanie takiego wypisu będzie możliwe do roku 2020, po modernizacji ewidencji gruntów,która prawdopodobnie do roku 2020 nastąpi, a WINGiK przyznał rację temu staroście...To jest dopiero "niezwłoczność"...
 2 
odpowiedz zgłoś
@przedziwne nie twierdzę że ten zapis jest zły, on jest jak najbardziej logiczny szczególnie w kontekście innych zapisów. Starosta Zakłada/modernizuje ewidencję, rola geodety sprowadza się jedynie do drobnych modyfikacji bazy(operat z WZDE). Tylko, że ja nie słyszałem o tym aby ten paragraf był "używany". Po co tworzyć fikcję?
 1 
odpowiedz zgłoś
kolejnePytaniaBezOdpowiedzi Może ten przepis spowoduje, że starostwa zaczną usuwać niezgodności w swoich danych i wreszcie przestaną żądać, aby to teren dostosować do ich błędnych informacji, nie przedstawiających stanu faktycznego?...Może skończą się te decyzje odmowne, bo urzędnik uznał, że poprzez pomiar na gruncie ustalonego i widocznego przebiegu granicy, geodeta granicę przesunął...? Popatrzmy na te zmiany trochę optymistycznie...bo nie wszystko przecież musi być takie złe...
 2 
odpowiedz zgłoś
co zobić z bałaganem? Po prostu pozamiatać pod dywan, zapomnieć, że kiedykolwiek, między 2001r. a 2013r. taki zapis już był, ale urzędnicy go nie dostrzegali. Więc chyba celowo go usunięto, a teraz się przywraca, żeby od jutra urzędnicy mogli wreszcie oficjalnie zbystrzeć, oczywiście powołując się z czystym sumieniem na teraz już "nowe" przepisy. Zapewne niezbędny będzie jakiś okres przejściowy na dostosowanie się do tych nagłych innowacji, zwłaszcza w Małopolsce. Wraca stare, jak w tym powiedzeniu: "było dobrze, jest lepiej, ale byłoby jeszcze lepiej, gdyby było dobrze". Bo zobaczymy, jak będzie z realizacja tych starych nowości.
 1 
odpowiedz zgłoś
Podoba mi się też nowy zapis w par.82a. ust.1. " Do czasu ustalenia linii brzegu cieków naturalnych.....przebieg granic działek ewidencyjnych miedzy gruntami tworzącymi dna i brzegi cieków, jezior i zbiorników a gruntami do nich przyległymi wykazuje się w ewidencji za pomocą danych ustalonych na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, przy wykonywaniu których identyfikacji przebiegu tej granicy dokonana zgodnie z przepisami art.15 ust.1, 5 i 6 ustawy ...prawo wodne" . Może skończy to absurdy wynoszenia rzek z geoportalu oraz absurdy żądania przez niektórych weryfikatorów zawiadomień RZGW i " ustalania " z nimi....
 2 
odpowiedz zgłoś
. Po co modyfikować § 54 skoro i tak jest martwy. Lepiej uchylić go w całości?
odpowiedz zgłoś
@rozmarzony Masz rację, wydaje się, że teraz sytuacja powinna być klarowna i jednoznaczna i już nikt nie powinien mieć żadnych wątpliwości co do tego, jakie dokumenty mogą służyć za podstawę wpisów i sprostowań oznaczeń w kw...Też uważam, że bardzo dobrze...Tylko co zrobić z tym bałaganem, który powstał z powodu poprzednich mało precyzyjnych zapisów i przeróżnych gminno-powiatowo-wojewódzkich interpretacji? Ale to już nie powinno być naszym zmartwieniem, " niech każdy robi swoje"...
 1 
odpowiedz zgłoś
Właśnie~~ zwłaszcza teraz, gdy księgi są już chyba wszędzie przemigrowane, a urzędy dostęp do internetu raczej posiadają...Moim zdaniem, ta zmiana jest słuszna i uzasadniona, bo jest ogólny problem z rozróżnianiem nieruchomości...Niektórzy mylą nieruchomości historyczne z nieruchomościami aktualnymi. Dziwne, jest wiele starostw które sprzedają kserówki analogów, kasując za to jak za mapy ewidencyjne drukowane... Moim zdaniem jest to zwykłe oszustwo, ale WINGiK-i na oszustwa starostów i nieuczciwe wyłudzanie pieniędzy nie reagują... Rozmarzony umknął Ci początek to znaczy " oprócz informacji zawartych w tych rejestrach"...a numer działki zazwyczaj w rejestrach gruntów bywa...
 2 
odpowiedz zgłoś
OK, racja, czyli błąd był raczej w poprzedniej nowelizacji, która usunęła obowiązek umieszczenia informacji o odrębnym oznaczeniu działki w KW z wypisu. Był to co prawda martwy przepis, bo nigdy takiego wypisu nie widziałem. Teraz, jeśli starosta dowie się, np. z przyjmowanego do zasobu wykazu synchronizacyjnego na mapie z projektem podziału, że kilka lat wcześniej zmienił w trakcie modernizacji, albo połączenia lub podziału oznaczenie w swojej ewidencji, o czym nigdy nie zawiadomił ksiąg wieczystych, to stosowną informację umieszcza na wypisie do KW. Wypis i wyrys to obecnie jedyne dokumenty, które mogą służyć sprostowaniu oznaczenia w KW, nie żadne tabele równoważników czy wykazy synchronizacyjne. Musimy się nauczyć, że wszelkie mapy i opracowania geodezyjne do celów prawnych służą wyłącznie ujawnieniu zmian i aktualizacji ewidencji. Zmiany w KW mogą nastąpić wyłącznie poprzez zawiadomienie organu, albo poprzez wniosek i załączony wypis (oraz czasem wyrys) z ewidencji. Bardzo dobrze.
 2 
odpowiedz zgłoś
§ 52. ust 2. Wypis ( ) "OPRÓCZ" informacji zawartych w tych rejestrach zawiera: pkt 5) "OZNACZENIA" działek ewidencyjnych w kw. Numer działki ewidencyjnej to informacja zawarta w rejestrze, a oznaczenie z KW nie. Może przed sporządzeniem wypisu organ niezwłocznie zbada jakie są oznaczenia w KW?
 2 
odpowiedz zgłoś
tesa, bardzo dobra uwaga bo to miałoby sens, gdyby chodziło o dodatkowe oznaczenie działki w KW. Taki zapis był przed poprzednią zmianą. Wtedy np. starosta po wprowadzeniu podziału lub połączenia na wypisie do KW informowałby zarazem o zmianie. Ale wg tego brzmienia wypis z ewidencji nie będzie zawierał numeru działki ewidencyjnej, albo coś mi umyka. To jakiś absurd, czyżby ewidencja już nie miała być podstawą oznaczenia działki w KW? Ale mamy jeszcze mapy ewidencyjne. Na nich jakie będą numery działek - te z KW, czy jednak ewidencyjne? A "lub" w pkt. 7 oznacza, że organ może sobie wybrać i nie umieszczać żadnej informacji, jeśli dane nie spełniają tylko standardów, ale spełniają wymogi rozporządzenia?
odpowiedz zgłoś
@przedziwne Nie nie powiem albo sprzedawanie kserówek jako mapy ewidencyjne. Ciekawe co na to gugik że można tak postępować.
odpowiedz zgłoś
paragraf. 52 pkt 5 ust. 5 Co to za nowy twór że wypis ma zawierać "oznaczenie działek ewidencyjnych w księdze wieczystej"? W księgach jest dużo przypadków dawnych oznaczeń w zakresie np. wpisanych działek hipotecznych zamiast aktualnych działek ewidencyjnych. Będą spisywać oznaczenie z ksiąg i umieszczać na wypisach to dopiero w księgach powstanie bałagan. Zresztą jak można wpisać takie dane bez posiadania akt? Znowu ktoś wymyślił i będą problemy interpretacyjne.
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
@dziwne Oczywiście, że chodzi o niemanie baz zgodnych z przepisami, bo przecież tylko takie bazy można prowadzić.... Nie powiesz przecież, że wydanie przez starostę decyzji o zmianie konfiguracji granicy na mapie analogowej, w układzie obrębowym, która żadnych standardów ( obecnych) nie spełnia, mieści się w zakresie uprawnień tegoż starosty, dotyczących prowadzenia baz, o których mowa w przepisach..
odpowiedz zgłoś
@przedziwne Oczywiście, że nie. Założenie ewidencji polega na utworzeniu operatu ewidencyjnego, który zawiera bazę danych i dokumenty uzasadniające wpis do bazy. Czy można mieć/założyć ewidencję bez utworzenia bazy danych? Czy da się sprzedawać mapy ewidencyjne, wypisy, wykresy nie posiadając bazy danych? To w kontekście wypowiedzi o niemaniu baz.
 1 
odpowiedz zgłoś
@dziwne.. Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych , obejmujace zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej , dotyczące: ..2) ewidencji gruntów i budynków( katastru nieruchomości). Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na podstawie odpowiednich zbiorów danych danych zawartych w bazach danych, o których mowa w ust.1a i 1b są: 1) mapy ewidencyjne w skalach 1:500, 1:1000, 1: 20000, 1: 5000" Dziwne, czyżby według ciebie mapa ewidencyjna analogowa, w układzie obrębowym, to standardowe opracowanie kartograficzne, tworzone na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych prowadzonych za pomocą systemu teleinformacyjnego zapewniającego w szczególności....wizualizację danych w formie mapy ewidencyjnej....?
odpowiedz zgłoś
Definicja konturu budynku jest nadal zła Dla tej nieszczęsnej wiaty (dach na czterech filarach, bez ścian) nie ma w ogólne konturu, bo nie ma ścian (czy jest to kondygnacja, a jaki jest rodzaj rodzaj ścian dla wiaty - może kurtyny powietrzne). Przedtem były choć cztery "kółka" po filarach. Definicja do poprawy. Jak widać brniemy dalej z wiatami, ale po co?
 1 
odpowiedz zgłoś
. a są takie powiaty które nie maja baz danych EGiB? To jak one założyły ewidencję...
odpowiedz zgłoś
Będziemy dalej wykazywać wiaty GUS przejął pełną kontrolę nad GUGiK i EGiB, więc będziemy mierzyć i wykazywać dla celów statystycznych wiaty, w tym 1000 atrybutów nikomu do niczego nie potrzebnych i za chwilę ... nieaktualnych. Sam język opisu zmian jest nie do przyjęcia (gdzie śpi RCL). To coś na wzór: "W schematach xsd wprowadzono typy: positiveInteger, nonNegativeInteger" i Tak dalej. Łatwo to będzie wytłumaczyć stronom za gruncie. Może to i jest model pojęciowy, ale ... bez pojęcia.
 5 
odpowiedz zgłoś
Dodatkowo proponuję karę za prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zmian w "niemanych" bazach danych dla starostów i właściwych WINGiK-ów w wysokości średniej krajowej za każde postępowanie...Proponuję także, aby uposażenie urzędników starostw obsługujących " niemane" bazy ograniczyć do najniższej krajowej, podobnie uposażenie urzędników WINGiK....Kary i zyski z obniżenia wynagrodzeń przeznaczyć na założenie baz danych....
 2 
 6 
odpowiedz zgłoś
Kara za niemanie Jestem za ? w wysokości 10 krotności przychodów ze sprzedaży informacji pochodzących z nieistniejących baz danych.
 2 
odpowiedz zgłoś
. no i jeszcze arkusz danych ewidencyjnych dot. budynku. Taki dokument o którym nic nie ma w przepisach, ale wiadomo że trzeba zrobić. Może wystarczy szkic polowy z ilością kondygnacji i główną funkcją budynku, plus wykaz współrzędnych narożników, ale to chyba nie przejdzie.....
 2 
odpowiedz zgłoś
. i co z wiatami, szczególny rodzaj budynku. EGiB czy BDOT500, może tu i tu? Przyłączam się do prośby o wzór WZDE, może ktoś poRADZI?
 3 
odpowiedz zgłoś
a ja mam jeszcze pytanie czy wykaz zmian danych ewidencyjnych ma zawierać wszystkie zmiany? Jeśli tak, to proszę o przykład takiego WZDE, który należy zgodnie ze standardami umieścić na mapie z projektem podziału nieruchomości rolnej, który będzie zawierał także uwidocznione zmiany w numerycznym opisie granic, czyli ujawnienie nowych punktów granicznych ze współrzędnymi i w praktyce likwidację jednego obiektu bazy danych a utworzeniu w jego miejsce innych obiektów bazy danych, jako stanu aktualnego, stwierdzonego w wyniku pomiarów. Czy zawiadomienie o zmianach w ewidencji mogłoby zawierać wypisy i wyrysy, bo księgi wieczyste domagają się osobnych wypisów dla nowych działek przy zakładaniu nowej księgi wieczystej dla odłączanej nieruchomości, a może wystarczy upomnieć sędziego w KW, że wystarczy mu powołać dokument w księdze pierwotnej? Kiedy zawiadomienie o zmianie stanie się wreszcie dokumentem niezwłocznie sporządzanym przez organ, jako jedyna dokumentacja do zmian oznaczenia w KW przy podziałach np. ZRID?
 3 
odpowiedz zgłoś
... "Dokumentacja geodezyjna, określająca dane ewidencyjne, przyjmowan a do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powinna spełniać wymagania rozporządzenia w zakresie formatu danych i standardów technicznych tych danych oraz zawierać wykaz zmian danych ewidencyjnych, o którym mowa w par.46 ust.3 ". Taki wzdn ma zawierać m.in. oznaczenie obiektu bazy danych ewidencyjnych, którego dane ewidencyjne uległy zmianie. Moje pytanie brzmi, co w przypadku, gdy nie ma baz danych, o których mowa w przepisach? Jak zrobić wzde? A może by tak wprowadzić karę dla starostów za " niemanie" bazy?
 5 
odpowiedz zgłoś
a co ze zgodnoscią ze standardami kiedy sposób obliczenia pola powierzchni ewidencyjnej będzie taki sam, jak obliczenia pola powierzchni działki w roboczej bazie danych? Gdzie w przepisach o ewidencji jest dopuszczenie jakiejś odchyłki obliczenia pola powierzchni na podstawie numerycznego opisu granic? A gdzie rozporządzenie dopuszcza podział na wniosek, niewykazany w akcie notarialnym lub decyzji, czyli tzw. podział rolny? A gdzie rozporządzenie dopuszcza połączenie działek na wniosek, jeśli te działki są wykazane w decyzjach administracyjnych, księgach wieczystych itd., bo gminy i spółdzielnie mieszkaniowe stale zlecają takie usługi? Czy zatem w sprawie podziału rolnego lub połączenia działek obecnie starosta musi wydawać decyzję, aby zadośćuczynić zapisom o sposobie wykazywania i numeracji działek? A może, aby usankcjonować bezprawny proceder w wielu starostwach, wprowadzić czas przyszły dokonany (domniemany) wprowadzania zmian w ewidencji i umieścić zapisy o obowiązku tzw. rezerwacji mianowników do podziału?
 8 
odpowiedz zgłoś
43 komentarzezobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Mobilne skanowanie na Motławie
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS