wiadomościMiesięcznik GEODETAprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2014-07-11| GNSS, Geodezja, GIS, Mapy, Teledetekcja, Firma, Prawo, Przetargi, Instytucje, Kataster

Przewodnik po zmianach w Pgik

12 lipca wchodzi w życie nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego. W telegraficznym skrócie prezentujemy najważniejsze zmiany, jakie zaczynają obowiązywać.


Przewodnik po zmianach w Pgik <br />
fot. h.koppdelaney/Flickr (CC by SA)
fot. h.koppdelaney/Flickr (CC by SA)

Długie wzory na opłaty
Nowelizację wymusił zeszłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego (z 25 czerwca), który przepisy dotyczące opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą. Z tego względu to właśnie w tej kwestii zaszło najwięcej zmian. Wprowadzono nie tylko nowe ceny poszczególnych materiałów, ale także zasady kalkulacji końcowej opłaty – ta oprócz stawki podstawowej będzie zależeć również od tzw. współczynników korygujących odnoszących się np. do ilości zamawianych materiałów, ich formy (analogowa lub cyfrowa), aktualności czy sposobu wykorzystania. Opłata związana z realizacją jednego wniosku nie może być mniejsza niż 30 zł i w każdym przypadku jest pobierana przed udostępnieniem materiałów.

W przypadku, gdy petent nie zgadza się z kalkulacją opłaty dokonaną przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, nowelizacja zakłada wydanie decyzji administracyjnej, co ma umożliwić skuteczniejsze odwoływanie się od decyzji urzędnika. Ustawa przewiduje ponadto kary pieniężne za wykorzystanie materiałów PZGiK niezgodnie z licencją w wysokości 10-krotności opłaty za udostępnienie materiałów. Ważną zmianą jest również wprowadzenie opłat za korzystanie z sieci ASG-EUPOS. Wszystkie stawki określone w nowym cenniku będą podlegać corocznej waloryzacji.

Nowelizacja zapewnia wszystkim chętnym bezpłatny dostęp do danych z: rejestrów granic i nazw geograficznych oraz bazy danych ogólnogeograficznych, a także numerycznych modeli terenu w rozdzielczości powyżej 100 m. Nieodpłatny dostęp do wszystkich zbiorów PZGiK w postaci elektronicznej będzie przysługiwał na cele: edukacyjne, badań naukowych oraz prac rozwojowych realizowanych przez uczelnie i jednostki naukowe, a także służbom specjalnym. Mniej za dane zapłacą wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych oraz rzeczoznawcy majątkowi (50%). Zniżkę 20% przewidziano ponadto na zakup materiałów na potrzeby szkoleń.

Wraz z nowelizacją w życie wchodzi także rozporządzenie określające nowe wzory: wniosków o udostępnienie zbiorów danych z PZGiK, licencji na te dane oraz dokumentu obliczania opłaty.

Odpowiedzialność zawodowa bardziej sprawiedliwa
Dotychczas nie brakowało głosów, że przepisy dotyczące odpowiedzialności zawodowej geodetów i kartografów są niezgodne z konstytucją. Nowelizacja ma sprawić, że będą one bardziej sprawiedliwe. Ustawa zakłada bowiem dwuinstancyjność postępowania dyscyplinarnego przez wprowadzenie wojewódzkich komisji dyscyplinarnych w I instancji oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej działającej przy głównym geodecie kraju.

Ponadto w celu zapewnienia kontradyktoryjności postępowania wprowadzono instytucję rzecznika dyscyplinarnego oraz określono, kto jest stroną w postępowaniu dyscyplinarnym. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej II instancji przysługiwać będzie prawo odwołania się do sądu apelacyjnego. Wprowadzono również przepisy określające instytucję przedawnienia, zatarcia skazania oraz zasady ponoszenia kosztów postępowania. Zmiany dotyczą także katalogu kar – usunięto karę zawieszenia uprawnień zawodowych do czasu ponownego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym. Zrezygnowano również z przepisu, na podstawie którego GGK w drodze decyzji mógł orzec o pozbawieniu uprawnień zawodowych geodetę skazanego za katalog przestępstw wymienionych w dotychczasowym art. 46 ust. 3.

Podkreślmy jednak, że zmiany dotyczące odpowiedzialności zawodowej wchodzą w pełni w życie dopiero 1 stycznia 2015 roku.

Zgłaszanie prac nie dla wszystkich
Nowelizacja doprecyzowuje przepisy dotyczące zgłaszania prac geodezyjnych lub kartograficznych. Zwalnia z tego obowiązku: wykonawców zamówień publicznych na zlecenie głównego geodety kraju lub innych organów służby geodezyjnej i kartograficznej, a także zlecenia podmiotów prywatnych dotyczące zobrazowań lotniczych, ortofotomapy oraz numerycznego modelu terenu.

Przypomnijmy, że w toku konsultacji to właśnie temat prac geodezyjnych, a konkretnie art. 11, wzbudził największe emocje. Protestowano przeciwko dopuszczeniu do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych osób fizycznych legitymujących się stosownymi uprawnieniami oraz „jednostek organizacyjnych”. Zdaniem części organizacji geodezyjnych przepis taki będzie sprzyjać nieuczciwej konkurencji ze strony urzędników. Ostatecznie „osoby fizyczne” zastąpiono „osobą legitymującą się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego, mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego górniczego” Jednostki organizacyjne pozostawiono. Art. 11. Przewiduje ponadto obowiązek wyznaczenia kierownika prac geodezyjnych/kartograficznych w przypadku, gdy prace te nie są w całości samodzielnie realizowane przez osobę ze stosownymi uprawnieniami.

Kontrowersje wzbudza także wprowadzenie w art. 12 obowiązkowego zgłaszania robót polegających na tyczeniu budynków. Zdaniem przedsiębiorców niepotrzebnie będzie to opóźniać proces budowlany, nawet o 2 tygodnie.

Wraz z nowelizacją wchodzą w życie dwa rozporządzenie dotyczące zgłaszania robót. Pierwsze z nich określa nowe wzory formularzy: zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji roboty. Drugie dotyczy z kolei uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.

Narada zamiast ZUD-ów
Teoretycznie zlikwidowane, a w praktyce wciąż funkcjonujące zespoły uzgadniania dokumentacji projektowej, tzw. ZUD-y, zostają zastąpione naradami koordynacyjnymi. Będą one obowiązkowe w przypadku umieszczania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich. Dla pozostałych terenów naradę można zwołać na wniosek inwestora, projektanta sieci lub wójta/burmistrza/prezydenta miasta.

Zgodnie z nowelizacją wszczęcie działań koordynacyjnych będzie następować w momencie przedłożenia staroście przez inwestora lub projektanta dokumentów zawierających propozycję usytuowania sieci wraz z wnioskiem o uzgodnienie tej propozycji. O miejscu i terminie narady starosta będzie powiadamiać wnioskodawców oraz podmioty, które zarządzają sieciami uzbrojenia terenu, organy gmin, a także – w uzasadnionych przypadkach – inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami posiedzenia. Narady nie organizuje się w stosunku do przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej. Zakłada się, że narady będą przeprowadzane zarówno w formie tradycyjnych spotkań, jak i za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Co wchodzi do GESUT, a co wypada
Z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) będzie można wyłączyć sieci technologiczne przedsiębiorstw, które wykorzystywane są wyłącznie przez te przedsiębiorstwa i są położone na gruntach znajdujących się w ich wyłącznym władaniu. Wyłączenie będzie następowało w drodze decyzji administracyjnej wydawanej na wniosek przedsiębiorcy. W takim przypadku obowiązek prowadzenia ewidencji takich sieci, zgodnie ze standardami obowiązującymi dla prowadzenia GESUT, będzie należał do przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy będą mieli obowiązek udzielania projektantowi odpowiednich informacji o zakrytych przewodach i urządzeniach sieci technologicznych nieobjętych GESUT, jeżeli opracowywany przez projektanta projekt budowlany obejmować będzie grunty należące do tych przedsiębiorców. Ważną zmianą jest ponadto rozszerzenie zakresu informacyjnego GESUT o dane dotyczące obiektów projektowanych.

Więcej informacji w EGiB
W nowelizacji doprecyzowano, jakie dane mają być gromadzone w ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Zgodnie z ustawą rejestr ten należy wzbogacić o informacje o objęciu gruntu formą ochrony przyrody. Na uzupełnienie ewidencji starostwa mają czas do 12 lipca 2017 roku.

Nowelizacja określa ponadto zasady aktualizacji operatu ewidencyjnego, a także to, kiedy aktualizacja odbywać się będzie w trybie czynności materialno-technicznych, a w jakich przypadkach w drodze postępowania zakończonego decyzją administracyjną.

Ustawa zmienia również przepisy dotyczące obowiązkowego zgłaszania przez właścicieli nieruchomości wszelkich zmian danych dotyczących EGiB. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek ten nie będzie dotyczył zmian wynikających z: aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. Jeżeli uzyskanie danych niezbędnych do aktualizacji EGiB nie jest możliwe w inny sposób, starosta może teraz, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na właściciela nieruchomości obowiązek: • opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji EGiB, • udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej lub • udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali.

Garaże i ogrody w EMUiA
Zmiany dotyczą także ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA), w której teraz mogą być wykazywane – oprócz danych adresowych dotyczących budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi – także dane adresowe dotyczące np. parkingów, garaży, wjazdów i wejść do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.

Pozostałe zmiany dotyczą m.in.:
• definicji prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych;
• mechanizmu podziału wpływów z opłat pobieranych na szczeblu wojewódzkim lub powiatowym z tytułu udostępniania materiałów zasobu należących odpowiednio do zasobu centralnego lub wojewódzkiego;
• doprecyzowania zadań marszałka województwa oraz starosty;
• dopuszczenia współdziałania, w zakresie merytorycznym i finansowym, marszałków województw z GGK w tworzeniu standardowych opracowań kartograficznych,
• zakładania baz GESUT – powiatowych oraz krajowej (K-GESUT),
• kontroli działalności wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej (zgodnie z ustawą o kontroli w administracji rządowej), a także kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne lub kartograficzne (zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej).


Dotychczas obowiązujące Prawo geodezyjne i kartograficzne

Nowelizacja – ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Nowy cennik oraz zasady kalkulacji opłat (załącznik do Pgik)


Przydatne linki

Kalkulator opłat wg nowych zasad
Wyjaśnienia dotyczące odpłatności za ASG-EUPOS
Zmiany w Pgik – prezentacja GUGiK
Lista alternatywnych sieci stacji referencyjnych
Komunikat Geodezyjnej Izby Gospodarczej dla wykonawców zamówień publicznych
Ankieta Geoforum.pl dotycząca nowelizacji Pgik

JK


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
GUGiK mocno przesadził Jestem bardzo zdegustowana wprowadzonymi nowelizacjami prawa w wydaniu "naszego" GUGiK-u. Nie rozumiem komu przeszkadzało, że zapłata następowała na koniec pracy geodezyjnej. Komu są potrzebne min. dwie opłaty- geodeta psioczy, a i ośrodek też, bo ma dwa razy więcej pracy. GUGiK -mimo, że corocznie otrzymuje sprawozdania z sytuacji w powiatach (jakie bazy założone, w jakiej postaci mapa zasadnicza, EGiB, jaka ilość pracowników, jaka ilość zgłoszeń itp. itd)ustalił cenniki tak, że w odgkach gdzie nie ma baz (jest tylko analogowa)nie wie, jak naliczać opłaty. Bezsensowne jest płacenie w takiej samej wysokości za sieci (tyle samo zapłaci Kowalski za przyłącze co potentat, który robi sieć na całe miasto). W ogóle uważam, że to wszystko to wielkie oszustwo, bo najpierw GUGiK powinien pozakładać bazy, a potem wymagać ich utrzymywania.
 2 
 6 
odpowiedz zgłoś
Ze strony PTG: http://www.ptg-org.pl/index.php/ topic,1549.msg10080/topicseen.html#new
 1 
odpowiedz zgłoś
weź nie kpij
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
Wszystkie, czyli konkretnie - jakie?
 2 
 1 
odpowiedz zgłoś
wszystkie są wyższe od tych które były - wielokrotnie. Naprawdę nie przełoży się to na ceny dla klientów.
 1 
 3 
odpowiedz zgłoś
Kiwi, opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego są określone w tabeli 11 załącznika do PGiK. Tabela zawiera 12 stawek opłat za różne wypisy oraz za wyrysy z operatu ewidencyjnego.
odpowiedz zgłoś
doodle możesz powtórzyć swoją opinię o braku extra opłat na podstawie opłat za wypis i wyrys ? Odpowiedź oprzyj o kalkulator na stronie CODGiK
 1 
odpowiedz zgłoś
doodlofil1234? cudowne rozmnożenie bytów?
 1 
odpowiedz zgłoś
yankee No to po co w ogóle tracisz czas na komentowanie ? Jesteś tu codziennym gościem ale przecież to cię w ogóle nie obchodzi bo na szczęście masz kupę kasy z innych profesji a nie z tego bagna, które cię na szczęście nie wciągnęło. Myślę, że cudem uratowany z bagna kolego, większość z komentatorów musi niestety zarabiać pieniądze - tak ten świat działa. I nadal uważam, że opowiadasz bzdury i to jest moje osobiste, prywatne zdanie. Nie ma 6 rozporządzeń, nie doszły mega skomplikowane procedury, nie ma extra opłat i nie ma podstaw aby w wyniku nowelizacji mapa dc proj. kosztowała co najmniej 2x drożej.
 1 
odpowiedz zgłoś
@doodle Twoja krytyka mojej wypowiedzi jest za to konstruktywna i nieanonimowa ;-) Skomentowałem sytuację obecną. Nikt tej Pani widocznie wcześniej nie wyjaśnił przepisów i dlatego ma błędne zdanie. To jest odpowiedź na pytanie: dlaczego to robię? Nie mam jednak czasu i chęci kopać się z koniem, z mądralami takimi, jak Ty i robić rewolucji i marszów - muszę zarabiać pieniądze. Na szczęście nie tylko w geodezji... Odpowiednio wcześniej zauważyłem bagno, które mnie wciągało :-) Obecna sytuacja jest dowodem, że miałem dobre przeczucia ;-))
odpowiedz zgłoś
do yankee i urzędassss A ja myślę, że gadacie bzdury, wierzę, że gadacie bzdury i mam nadzieję, że gadacie bzdury. Zastanawiam się tylko po co to robicie ? Może stańcie na czele tego marszu albo wystąpcie jeden z drugim w TV. Pisanie anonimów jest mało konstruktywną formą krytyki
 1 
odpowiedz zgłoś
rewolta ja myślę że za chwilę zbierze się ogromna większość geodetów z tyczkami i jak górnicy wybierze się na wiejską w celu wyprostowania chorych przepisów prawa ....
 1 
odpowiedz zgłoś
pomiezanie z poplątaniem Ceny za usługi geodezyjne były określane centralnie ze 30 lat temu. Teraz są w nowelizacji Prawo geodezyjne i kartograficzne określoe nowe ceny za dane z państwowego zasobu geo-kart. I one są w części wyższe niż te poprzednie z rozporządzenia. Niemniej jednak zmiana przepisów (nowa ustawa pgik plus 6 rozporządzeń) wymusi wzrot cen z usługi geodezyjne, bo wykonawcom doszły extra opłaty plus mega skomplikowanie procedur. Nikt przy zdrowych zmysłach nie poniesie tych kosztów z własnych pieniędzy, bo nie ma już na to miejsca. To zostanie przeniesione na klienta. Dlatego proszę się nie dziwić, że dotychczas mapa dc. proj. kosztowała 500zł, a też będzie 2 x tyle (minimum). Tu chyba właśnie osiągnęliśmy punkt przegięcia funkcji :-) Niestety brak informacji ze strony GUGiK dla każdej ze stron (geodeci i osoby fizyczne) powoduje ogromne zamieszanie, wściekłość i myślę, że za chwilę będzie o tym głośno w TV.
 1 
 3 
odpowiedz zgłoś
@żona Kowalskiego jak każdy podatek nazwany czasem dla niepoznaki składką itp. Za wszystko i tak na końcu płaci klient/obywatel(dla którego dobra rzecz jasna podwyższane są te daniny).
 2 
odpowiedz zgłoś
czy to prawda? Otrzymałem wiadomość od pana ..., pracującego na co dzień w branży projektów budowlanych o nowym prawie geodezyjnym, które już weszło w życie. W myśl nowych założeń podwyższone zostały opłaty za usługi geodezyjne oraz projekty budowlane. Na przykładzie pewnego miasta ... cennik kształtuje się obecnie następująco: 1. Mapa do celów projektowych dla domu jednorodzinnego (wcześniej 500 zł a teraz 1000 zł) 2. Wypis z rejestru gruntów z geodezji: (wcześniej 4zł, teraz 55zł) 3. Uzgodnienie przyłącza mediów: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do domu jednorodzinnego (z 56zł do 250zł) I jak słusznie zauważył pan Wojciech - koszty poniesie inwestor (czyli przeciętny Kowalski), bo przecież dokładnie o tyle wzrośnie koszt usługi.
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
jeszcze jedno: czy ktoś gdzieś znalazł zapis odnoszący się do jakości sprzedawanych danych (ich dokładności, wiarygodności it.). Czy to będzie taka zabawa typu: kup pan cegłę. Tak mi się kojarzy program o licytacjach zagubionych bagaży, albo o kupowaniu kontenerów towaru - generalnie kupowanie kota w worku, w jakości takiej, w jakiej jest - czego nikt nie oceni: ani sprzedający, ani kupujący. Czy mi się to przyda, czy wykorzystam. Wolny,ku..a, rynek państwowy...
 2 
odpowiedz zgłoś
waloryzacja w prezentacji GUGiK (link udostępniony) jest ciekawa informacja, że opłaty polegają corocznej waloryzcji o wskaźnik cen itd. A jak wskaźnik jest ujemny to nie waloryzuje się opłat. Tak się zastanawiam i szukam w pamięci, czy takie zapisy w umowach z deweloperami nie były uznane za niezgodne z przepisami...? W ogóle to jakoś tak to brzmi, jakby jakiś burak chciał mi coś sprzedać i od razu kilka razy oszukać. Czy tylko ja mam takie odczucie, czy to po prostu stało się w Polsce normą, takie cwaniactwo rodem z bazaru?
 3 
odpowiedz zgłoś
gacek good story bro. Nawet kupować nie trzeba, aplikacja jest i czeka. Od poniedziałku ruszamy z koksem.
 3 
odpowiedz zgłoś
HA HA ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha kilku cwaniaczkom się nie podobały stare cenniki? - to macie NOWE ! ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha !!!!!
 2 
 12 
odpowiedz zgłoś
Ujednolicenie oprogramowania Po kiego licha wprowadzać tyle zmian w przepisach, tworzyć nowe standardy? Niech GUGiK zakupi aplikację on-line do obsługi tych wszystkich EGiBów, GESUTów, BDOTów, ODGiKów, ZUD-ów i podłączy wszystkie jednostki. Wyjdzie taniej nawet jeśli starostwa, urzędy miast i wojewódzkie miałyby się dołożyć. Raz na zawsze odpadnie problem niekompatybilności przy wymianie danych. Aplikacja EMUiA może być pilotażem przed tą operacją.
 2 
 8 
odpowiedz zgłoś
Kuriozum Lista funkcji budynku w nowym rozporządzeniu EGiB to szczyt idiotyzmu. Brakuje w niej jeszcze tylko domu sołtysa. Ciekawe komu uda się utrzymać kontrolę nad aktualnością zapisów w ewidencji?
 2 
 14 
odpowiedz zgłoś
21 komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Sztuczna inteligencja kartuje drogi
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS