wiadomościksięgarniamapa firmprenumeratareklamakontaktciasteczka
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Skaning ułatwi modernizację statku
blog
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


KSIĘGARNIA Geoforum.pl

Szanowni Klienci!

Zachęcamy do zapoznania się
z nowościami w Księgarni Geoforum.pl


•••••••••••••••••• Zapraszamy do zakupów! ••••••••••••••••••

KATEGORIE: BIM | budownictwo | drony | fotogrametria i teledetekcja | geodezja | geodezja inżynieryjna | geodezja wyższa | geotechnika i geofizyka | GIS | gleboznawstwo | GNSS | historia | kataster | kartografia | nieruchomości | obliczenia geodezyjne | planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | prawo | skanowanie laserowe | software | służebności | wycena nieruchomości | albumy | słowniki

WSZYSTKIE PUBLIKACJE

Księgarniadodaj do koszyka dodaj do przechowalni
nowość

Książki


PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO (309)

cena: 35.00

KATEGORIE: |planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Autor:
Ryszard Cymerman

Szczegółowy opis:
Niniejsza publikacja jest już czwartym wydaniem poprawionym i uzupełnionym. W opracowaniu opisano zasady tworzenia poszczególnych opracowań planistycznych i korzystania z nich. Podano podstawowe pojęcia i przedstawiono istotę przestrzeni planistycznej, klasyczne teorie gospodarki przestrzennej, a także cele i zasady planowania przestrzennego, organizacje zawodowe urbanistów, uczestników procesu planistycznego, techniki graficznego i tekstowego zapisu ustaleń planistycznych.

Opisano system planowania w Polsce, organizacje planowania przestrzennego na różnych poziomach podziału administracyjnego kraju, szczególnie planowanie na poziomie gminy. Jest to uzasadnione charakterem opracowań planistycznych w gminie i zakresem ich wykorzystania w działalności podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Chodzi tu o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Istotnym elementem planów miejscowych jest prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedstawiono również prognozę skutków środowiskowych i podstawy planowania urbanistycznego.


Spis treści:

Przedmowa

1. Podstawowe pojęcia i istota przestrzeni planistycznej
1.1. Przestrzeń - jej cechy i struktura
1.2. Wielo wymiarowość przestrzeni planistycznej
1.3. Klasyczne teorie gospodarki przestrzennej
1.4. Ład przestrzenny
1.4.1. Wprowadzenie
1.4.2. Ład przestrzenny w ujęciu filozoficznym
1.4.3. Ład przestrzenny w ujęciu historycznym
1.4.4. Kształtowanie lądu przestrzennego
1.4.5. Propozycja metody oceny lądu przestrzennego obszarów wiejskich

2. Podstawy planowania przestrzennego
2.1. Cele i zasady planowania przestrzennego
2.2. Metody stosowane w procesie planowania przestrzennego
2.3. Organizacje zawodowe urbanistów
2.3.1. Stowarzyszenia społeczno-zawodowe
2.3.2. Osoby uprawnione do sporządzania projektów aktów planistycznych
2.4. Uczestnicy planowania przestrzennego
2.5. Ocena stanu zagospodarowania przestrzeni
2.6. Sposoby zapisu ustaleń opracowań planistycznych
2.6.1. Zapisy dotyczące planu miejscowego
2.6.2. Zapisy dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
2.6.3. Symbole i kolorystyka zapisów planistycznych

3. System planowania przestrzennego w Polsce
3.1. Planowanie przestrzenne w ujęciu historycznym
3.1.1. Okres przed 1945 rokiem
3.1.2. Lata 1945-1989
3.1.3. Lata 1989-2003
3.2. Planowanie przestrzenne od 2003 roku
3.2.1. Organizacja administracji planistycznej w Polsce
3.2.2. Organizacja planowania przestrzennego na poziomie gminy
3.2.3. Organizacja planowania przestrzennego na poziomie powiatu
3.2.4. Organizacja planowania przestrzennego na poziomie województwa
3.2.5. Organizacja planowania przestrzennego na poziomie kraju

4. Planowanie przestrzenne na poziomie ponadlokalnym
4.1. Planowanie przestrzenne na poziomie krajowym
4.2. Planowanie przestrzenne na poziomie województwa

5. Planowanie przestrzenne na poziomie gminy
5.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
5.1.1. Informacje ogólne
5.1.2. Forma i treść studium
5.1.3. Etapy prac podczas wykonywania studium
5.1.4. Tryb formalnoprawny uchwalania studium
5.1.5. Koszty sporządzenia studium
5.1.6. Dokumentacja formalnoprawna studium
5.1.7. Skutki prawne uchwalenia studium
5.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
5.2.1. Cele, zadania i funkcje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5.2.2. Usytuowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w krajowym i lokalnym systemie planowania przestrzennego
5.2.3. Status prawny planu miejscowego
5.2.4. Treść planu (zakres merytoryczny)
5.2.5. Forma planu
5.2.6. Proces merytoryczny opracowania planu
5.2.7. Procedura formalnoprawna sporządzania planu miejscowego
5.3. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
5.3.1. Rodzaje decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zakres ich stosowania
5.3.2. Dodatkowe warunki, które muszą być spełnione do wydania decyzji o warunkach zabudowy
5.3.3. Procedura wydawania decyzji
5.3.3.1. Złożenie wniosku i jego rozpoznanie
5.3.3.2. Wszczęcie postępowania (zawieszenie postępowania) oraz zawiadomienie stron
5.3.3.3. Wykonanie niezbędnych analiz
5.3.3.4. Opracowanie projektu decyzji oraz uzgodnienia z właściwymi organami
5.3.3.5. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydanie decyzji
5.3.3.6. Odwołania
5.3.3.7. Rejestrowanie wydanych decyzji
5.3.4. Trwałość decyzji
5.3.5. Skutki prawne i finansowe decyzji planistycznych
5.4. Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5.4.1. Uwarunkowania prawne i metodyczne sporządzania prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego
5.4.2. Obciążenia finansowe gmin w następstwie uchwalenia planu miejscowego
5.4.3. Dochody gminy z następstw uchwalenia planu miejscowego
5.4.4. Wykorzystanie relacyjnych baz danych do sporządzania prognoz skutków finansowych
5.4.5. Uwarunkowania organizacyjne sporządzania prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego
5.5. Prognoza skutków środowiskowych
5.5.1. Podstawy prawne
5.5.2. Ocena oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i programów
5.5.2.1. Ocena oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i programów niebędących miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
5.5.2.2. Ocena oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
5.5.3. Ocena oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć
5.5.4. Ocena transgranicznego oddziaływania na środowisko

6. Podstawy projektowania urbanistycznego
6.1. Pojęcia ogólne
6.2. Czynniki kształtujące strukturę miasta
6.3. Typy założeń miejskich
6.4. Zarys historii budowy miast
6.5. Elementy kompozycji w urbanistyce
6.5.1. Elementy struktury przestrzennej
6.5.2. Podstawowe elementy kompozycji przestrzennej
6.5.3. Wnętrze urbanistyczne
6.6. Zasady projektowania urbanistycznego
Bibliografia

Wydanie IV
Wydawca: Wydawnictwo UWM
Miejsce i rok wydania: Olsztyn, 2017
Liczba stron: 276
Oprawa: Miękka
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze productreklama

księgarnia

produkt

tylko nowości

typ produktu
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2017 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt