wiadomościksięgarniamapa firmprenumeratareklamakontaktciasteczka
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Geoida od GOCE
blog
NAWI

NAWI
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Akty prawneUchwała składu siedmiu sędziów SN z 27.03.2003 r. (III CZP 87/02)Osobie fizycznej, która do dnia 5 grudnia 1990 r. uzyskała pozwolenie na budowę i wybudowała budynek na nieruchomości Skarbu Państwa lub gminy, przysługuje roszczenie o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste na podstawie art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 ze zm.).

pobierz plik
Uchwała SN z 20.03.2003 r. (III CZP 1/03)Po zniesieniu współwłasności nieruchomości przez umowny podział fizyczny hipoteka na udziale współwłaściciela obciąża nowo powstałe nieruchomości w części odpowiadającej pierwotnie obciążonemu udziałowi.

pobierz plik
Wyrok SN z 14.03.2003 r. (V CKN 1800/00)Decyzje ostateczne o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 74 ze zm.), stanowią nadal podstawę zawarcia umowy o użytkowanie wieczyste.

pobierz plik
DzU. 02.230.1924 (z dnia 27.11.2002 r.)Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego.

pobierz plik
DzU. 02.155.1298 (z dnia 09.09.2002 r.)Rozporządzenie Ministra Środowiska
w sprawie opracowań ekofizjograficznych

pobierz plik
DzU. 02.92.819 (z dnia 19.06.2002 r.)Rozporządzenie Ministra Gospodarki
w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej

pobierz plik
DzU z 2002 r. nr 54, poz. 472 (z dnia 30.04.2002 r.)Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia

pobierz plik
DzU. 02.37.333 (z dnia 26.03.2002 r.)Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać podmioty, którym mogą być powierzone do wykonania te czynności

pobierz plik
Uchwała SN z 24.01.2002 r. (III CZP 75/01) - rozgraniczenia, koszty postępowaniaPrzewidziany w art. 154

pobierz plik
Wyrok z 16.12.2005INS Sp. z o.o. z Zabierzowa oprotestowała czynność wyboru najkorzystniejszej oferty firmy Instrumenty Geodezyjne – Tadeusz Nadowski w Tychach oraz zaniechanie czynności odrzucenia oferty tej firmy przez Zamawiającego – Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę trzech stacji referencyjnych GPS z wyposażeniem i oprogramowaniem. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 10.12.2001 r. (OSA 6/01)Wojewoda nie może uznać się za organ niewłaściwy do rozpoznania sprawy o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności budynków, innych urządzeń i lokali przez państwową osobę prawną na podstawie art. 200 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543 ze zm.), jeżeli nie toczy się postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia tych gruntów na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 30 poz. 191 ze zm.).

pobierz plik
DzU. 01.135.1514 (z dnia 19.10.2001 r.)Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości

pobierz plik
DzU. 01.102.1122 (z dnia 17.09.2001 r.)Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.

pobierz plik
Wyrok NSA z 12.09.2001 r. (II SA/Gd 941/99)Osoby zainteresowane nabyciem mienia komunalnego nie są stronami w rozumieniu art. 28 Kpa w postępowaniu administracyjnym o podział nieruchomości, stanowiącej wyłączną własność gminy, dokonywanego z urzędu na podstawie art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543 ze zm.).

pobierz plik
DzU. 01.101.1090 (z dnia 28.08.2001 r.)Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii

pobierz plik
Wyrok NSA z 26.07.2001 r. (II SA/Gd 910/00)Część nieruchomości nabyta na żądanie właściciela umową zawartą w trybie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz.U. 1974 nr 10 poz. 64 ze zm.) podlega zwrotowi na rzecz poprzedniego właściciela na podstawie art. 136 ust. 4 w związku z art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543) tylko wówczas, gdy spełnione zostaną warunki do zwrotu wywłaszczonej części nieruchomości.

pobierz plik
DzU. 01.84.911 (z dnia 17.07.2001 r.)Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych

pobierz plik
DzU. 01.78.837 (z dnia 16.07.2001 r.)Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz

pobierz plik
DzU. 01.80.866 (z dnia 12.07.2001 r.)Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie

pobierz plik
DzU. 01.74.796 (z dnia 02.07.2001 r.)Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

pobierz plik
Wyrok NSA z 29.05.2001 r. (II SA/Po 336/00)Właściciel nieruchomości, który nabył jej własność na podstawie umowy sprzedaży zawartej po wybudowaniu urządzenia infrastruktury technicznej, nie jest obowiązany do uiszczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem tego urządzenia (art. 144 i art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543).

pobierz plik
DzU. 01.56.589 (z dnia 18.05.2001 r.)Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą "poufne"

pobierz plik
DzU. 01.56.588 (z dnia 15.05.2001 r.)Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń

pobierz plik
DzU. 01.38.455 (z dnia 02.04.2001 r.)Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej

pobierz plik
DzU. 01.14.133 (z dnia 08.02. 2001 r.)Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz szczegółowych zasad współdziałania między Służbą Geodezyjną i Kartograficzną i Służbą Topograficzną Wojska Polskiego w zakresie wykonywania tych prac,
a także wzajemnego przekazywania materiałów

pobierz plik
Postanowienie SN z 12.12.2000 r. (V CKN 162/00) - rozgraniczenia, protokół granicznyProtokół graniczny, opisujący uzgodniony przez właścicieli sąsiadujących gruntów przebieg linii granicznej, nie kończy administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego.

pobierz plik
Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 09.10.2000 r. (OPS 12/00)Orzekając o odszkodowaniu za wywłaszczoną nieruchomość na podstawie art. 129 i następne ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115 poz. 741 ze zm.), organ uwzględnia wypłacenie stronie odszkodowania na podstawie ostatecznej decyzji, która w toku dalszego postępowania została uchylona, nie może jednak waloryzować kwoty wypłaconego odszkodowania na podstawie art. 5 tej ustawy.

pobierz plik
Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 09.10.2000 r. (OPK 8/00)Obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej, o której mowa w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543), w przypadku podziału nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, ciąży na osobie będącej użytkownikiem wieczystym tej nieruchomości w dniu, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości stała się ostateczna.

pobierz plik
Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 09.10.2000 r. (OPK 14/00)Gmina nie ma legitymacji procesowej do wniesienia skargi o wznowienie postępowania na podstawie art. 145a Kpa w sprawie zakończonej decyzją ostateczną samorządowego kolegium odwoławczego o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w sytuacji gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją wskazanych przepisów ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz.U. 1999 nr 65 poz. 746 ze zm.), stanowiących podstawę prawną tej decyzji.

pobierz plik
Postanowienie SN z 07.09.2000 r. (I CKN 431/00) - rozgraniczenia, strona w postępowaniuPosiadacz samoistny nieruchomości może żądać rozgraniczenia dopóty, dopóki przemawia domniemanie, że jego posiadanie jest zgodne ze stanem prawnym.

pobierz plik
DzU. 00.70.821 (z dnia 08.08.2000 r.)Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

pobierz plik
Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 17.07.2000 r. (FPK 2/00)Grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako użytki ekologiczne, ustanowione na użytkach rolnych podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 1993 nr 94 poz. 431 ze zm.).

pobierz plik
DzU. 00.26.316 (z dnia 24.03.2000 r.)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków.

pobierz plik
DzU. 00.1.4 (z dnia 29.12.1999 r.)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii.

pobierz plik
DzU. 99.75.850 (z dnia 20.08.1999 r.)Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną.

pobierz plik
266 rekordów, strona 7 z 8
«« « ... 3 4 5 6 7 8 » »»


reklama

prawo

szukane słowo

typ aktu prawnego
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2017 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt