wiadomościmapa firmprenumeratareklamakontaktciasteczka
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Skanowanie szlaku kolejowego
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
TACHIMETRY

TACHIMETRY
NAWI

NAWI


KSIĘGARNIA Geoforum.pl

Szanowni Klienci!

Zachęcamy do zapoznania się
z nowościami w Księgarni Geoforum.pl•••••••••••••••••• Zapraszamy do zakupów! ••••••••••••••Księgarniadodaj do koszyka dodaj do przechowalni
nowość

Książki


GEODEZJA, KARTOGRAFIA I GEOLOGIA INŻYNIERSKA. TEORIA, PRZYKŁADY, APLIKACJE (306)

cena: 49.00

Autor: Zbigniew Piasek (red.)

Opis szczegółowy: Książka jest pierwszą publikacją w polskiej literaturze technicznej, omawiającą kompleksowo podstawowe zagadnienia inżynierskie z geodezji, kartografii i geologii z elementami geofizyki. Autorzy przedstawili rys historyczny geodezji i kartografii, a także w sposób szczegółowy, a równocześnie przystępny omówili rozwój i zadania ww. dziedzin nauki. W książce przedstawiono m.in. następujące zagadnienia:
• interpretacja zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych,
• pomiary infrastruktury podziemnej,
• odwzorowania kartograficzne i układy współrzędnych,
• GIS,
• osnowa geodezyjna,
• Globalny System Nawigacji Satelitarnej (GNSS) i System GPS,
• kataster,
• rozgraniczenie nieruchomości,
• wody gruntowe,
• geofizyka w kartowaniu geologicznym.

Publikacja zalecana jest dla kierunków studiów: inżynierii środowiska, gospodarki przestrzennej, geodezji, budownictwa wodnego i lądowego oraz architektury. Jej interdyscyplinarność umożliwi studentom zapoznać się z prezentowaną tematyką. Adresowana jest także do profesjonalistów omawianych kierunków inżynierskich.


Spis treści:

Od Autorów

Rozdział 1. Wiadomości wstępne -Zbigniew Piasek, Tadeusz Gargula
1.1. Rys historyczny rozwoju geodezji i kartografii
1.2. Definicja, zadania i podział geodezji
1.3. Systemy miar: długości, kąty, pola powierzchni

Rozdział 2. Mapa zasadnicza- Zbigniew Piasek, Stanisław Bacior
2.1. Podstawowe definicje, cechy map i ich godła
2.1.1. Definicja mapy
2.1.2. Cechy map
2.1.3. Godło mapy
2.2. Stosowane skale
2.3. Treść mapy zasadniczej
2.4. Metryka mapy zasadniczej
2.5. Katalog obiektów i znaków umownych stosowanych na mapie zasadniczej
2.6. Nowoczesne metody modernizacji mapy zasadniczej
2.6.1. Opracowanie obiektowej mapy zasadniczej

Rozdział 3. Podstawowe interpretacje zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych- Zbigniew Piasek, Izabela Piech
3.1. Wstęp do fotogrametrii
3.1.1. Zdjęcie lotnicze
3.1.2. Pojęcie fotointerpretacji
3.1.3. Cechy bezpośrednie i pośrednie
3.1.4. Metody interpretacji zdjęć lotniczych
3.1.4.1. Fotointerpretacja polowa
3.1.4.2. Fotointerpretacja kameralna

Rozdział 4. Metody obliczania powierzchni - Zbigniew Piasek, Stanisław Bacior
4.1. Metoda analityczna
4.2. Metoda graficzna
4.3. Metoda mechaniczna
4.4. Metoda automatyczna

Rozdział 5. Pomiary infrastruktury podziemnej - Zbigniew Piasek, Wiesław Nawrocki, Tomisław Gołębiowski
5.1. Wprowadzenie
5.2. Dane opisowe sieci uzbrojenia terenu
5.3. Inwentaryzacja geodezyjna0
5.4. Metody pośrednie pomiaru infrastruktury podziemnej
5.4.1. Podstawy fizyczne rozprzestrzeniania się fal71
5.4.2. Pomiary z zastosowaniem lokalizatorów przewodów metalowych
5.4.3. Metoda indukcyjna
5.4.4. Metoda galwaniczna
5.4.5. Metoda pasywna
5.4.6. Pomiary lokalizatorami przewodów niemetalowych
5.4.7. Pomiary metodą georadarową
5.4.8. Pomiary metodą magnetometryczną

Rozdział 6. Niwelacja - Zbigniew Piasek, Tadeusz Gargula, Andrzej Jagielski
6.1. Wprowadzenie
6.2. Budowa i warunki niwelatora
6.3. Charakterystyka nowoczesnych niwelatorów
6.4. Metody niwelacji geometrycznej
6.5. Pomiar i obliczanie ciągów niwelacyjnych
6.6. Warstwice – interpretacja
6.7. Metody interpolacji warstwic
6.8. Profil podłużny i poprzeczny
6.9. Niwelacja terenowa (powierzchniowa)

Rozdział 7. Odwzorowania kartograficzne i układy współrzędnych - Grzegorz Mirek
7.1. Powierzchnie odniesienia
7.1.1. Sfera
7.1.2. Elipsoida obrotowa
7.1.3. Geoida
7.2. Podział odwzorowań ze względu na powierzchnię rzutowania
7.2.1. Odwzorowania azymutalne
7.2.2. Odwzorowania stożkowe
7.2.3. Odwzorowania walcowe
7.3. Podział odwzorowań ze względu na zniekształcenia
7.3.1. Odwzorowania wiernokątne
7.3.2. Odwzorowania wiernoodległościowe
7.3.3. Odwzorowania wiernopowierzchniowe
7.4. Rodzaje układów współrzędnych
7.4.1. Układ współrzędnych geograficznych na sferze
7.4.2. Układ współrzędnych geodezyjnych na elipsoidzie
7.4.3. Układ współrzędnych prostokątnych przestrzennych
7.4.4. Układ współrzędnych prostokątnych płaskich X, Y
7.5. Państwowy System Odniesień Przestrzennych
7.5.1. Układ PL-1992
7.5.2. Układ PL-2000
7.5.3. Układ PL-UTM
7.5.4. Układ wysokościowy PL-KRON86
7.6. Geodezyjny rachunek współrzędnych płaskich X, Y
7.6.1. Obliczanie współrzędnych oraz ich przyrostów między punktami
7.6.2. Obliczanie wartości azymutu na podstawie współrzędnych
7.6.3. Przeniesienie azymutu
7.6.4. Przykład liczbowy z rachunku współrzędnych

Rozdział 8. Kartografia komputerowa - Zbigniew Piasek, Grzegorz Olejarz, Ewelina Hnat
8.1. Kartografia klasyczna
8.2. Kartografia komputerowa
8.2.1. Dane przestrzenne
8.2.2. Metadane
8.2.3. Oprogramowanie GIS (desktop)
8.2.4. Pozyskiwanie danych przestrzennych dla opracowań cyfrowych
8.3. Mapy internetowe, serwisy mapowe
8.3.1. SDI, INSPIRE, OGC
8.3.2. Ustawa IIP
8.3.3. OGC
8.3.4. Geoportale
8.3.5. OpenStreetMap
8.3.6. Google Earth

Rozdział 9. Osnowa geodezyjna - Leszek Zielina, Małgorzata Ulmaniec
9.1. Wiadomości ogólne
9.2. Osnowa sytuacyjna
9.2.1. Budowa poziomej osnowy pomiarowej
9.2.1.1. Osnowa w formie prostego związku liniowego
9.2.1.2. Wcięcie kątowo-liniowe (bagnet)
9.2.1.3. Ciąg poligonowy
9.3. Osnowa wysokościowa

Rozdział 10. Metody pomiaru kątów i odległości - Grzegorz Mirek, Cezary Toś
10.1. Pomiar kątów
10.1.1. Definicja kąta poziomego
10.1.2. Definicja kąta pionowego
10.1.3. Teodolit – instrument do pomiaru kątów
10.1.4. Pomiar kąta poziomego
10.1.5. Pomiar kąta pionowego
10.2. Pomiar odległości
10.2.1. Długość w geodezji
10.2.2. Bezpośredni pomiar odległości
10.2.3. Pośredni pomiar odległości
10.2.4. Dalmierze

Rozdział 11. Pomiary sytuacyjne - Grzegorz Mirek, Cezary Toś
11.1. Ogólne zasady prowadzenia pomiarów sytuacyjno-wysokościowych
11.2. Wywiad terenowy
11.3. Pomiar sytuacyjny
11.4. Opracowanie danych pomiarowych
11.5. Kartowanie wyników pomiarów sytuacyjnych

Rozdział 12. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe - Grzegorz Mirek, Cezary Toś
12.1. Cel i zasady prowadzenia pomiarów sytuacyjno-wysokościowych
12.2. Pomiar tachimetryczny
12.3. Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjno-wysokościowych

Rozdział 13. Globalny System Nawigacji Satelitarnej (GNSS) - Cezary Toś
13.1. System GPS (Global Positioning System)
13.2. Rodzaje odbiorników GNSS
13.3. Zasada działania GNSS
13.4. Dokładność wyznaczenia położenia odbiornika GNSS

Rozdział 14. Podstawy katastru - Zbigniew Piasek, Stanisław Bacior
14.1. Kataster na ziemiach polskich
14.1.1. Pruski kataster gruntowy
14.1.2. Austriacki kataster gruntowy
14.1.3. Podatek gruntowy na terenach zaboru rosyjskiego
14.1.4. Zamojski kataster gruntowy
14.1.5. System katastralny w okresie międzywojennym
14.1.6. Ewidencja gruntów w PRL
14.2. Zakładanie, modernizacja i prowadzenie katastru gruntów
14.2.1. Zakładanie katastru gruntów
14.2.2. Modernizacja katastru gruntów
14.2.3. Prowadzenie katastru gruntów
14.3. Perspektyry rozwoju nowoczesnych systemów w Polsce i na świecie

Rozdział 15. Aplikacje GIS w inżynierii miejskiej - Tadeusz Żaba
15.1. Wstęp
15.2. Podział systemów informacji przestrzennej i ich zastosowanie
15.3. Wymagania prawne w zakresie ewidencji sieci uzbrojenia terenu
15.4. Przykładowa struktura i zakres danych systemu GIS oraz organizacja warstw systemu dla obiektów inżynierii miejskiej
15.5. Zasilanie danymi systemu GIS
15.6. Udostępnianie informacji zawartych w GIS w ramach przedsiębiorstwa
15.7. Przykładowe aplikacje GIS stosowane w inżynierii miejskiej
15.8. Podsumowanie

Rozdział 16. Rozgraniczenie nieruchomości - Zbigniew Piasek, Stanisław Bacior
16.1. Co to jest rozgraniczenie
16.2. Tryby przeprowadzania rozgraniczenia nieruchomości
16.2.1. Procedura wykonywania rozgraniczeń z urzędu
16.2.1.1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
16.2.1.2. Strony i uczestnicy postępowania rozgraniczeniowego.
16.2.1.3. Przesłanki do wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego
16.2.1.4. Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego z urzędu
16.2.1.5. Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego
16.2.1.6. Upoważnienie geodety do czynności ustalenia granic
16.2.1.7. Zakres czynności geodety
16.2.1.8. Zakończenie postępowania rozgraniczeniowego
16.2.2. Rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu sądowym
16.3. Przykład rozgraniczenia
16.3.1. Rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym
16.3.2. Rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu sądowym
16.4. Podsumowanie

Rozdział 17. Geofizyka w kartowaniu geologicznym - Bernadetta Pasierb, Tomisław Gołębiowski, Zbigniew Piasek, Wiesław Nawrocki
17.1. Wprowadzenie
17.2. Magnetometria
17.3. Tomografia elektrooporowa
17.3.1. Wstęp
17.3.3. Zastosowanie metody tomografii elektrooporowej ERT
17.4. Metoda georadarowa
17.4.1. Wstęp
17.4.2. Technika refleksyjna
17.4.3. Technika refrakcyjna
17.4.4. Badania prędkości i tłumienia fali elektromagnetycznej
17.5. Metoda sejsmiczna
17.5.1. Zastosowanie metody sejsmicznej

Rozdział 18. Ziemia i jej budowa - Maciej Budkiewicz
18.1. Powstanie i wiek Ziemi
18.2. Geologiczna historia Ziemi
18.3. Budowa Ziemi
18.4. Temperatura Ziemi
18.5. Skład chemiczny Ziemi
18.6. Składniki litosfery
18.6.1. Minerały
18.6.2. Substancje mineralne
18.6.3. Skały

Rozdział 19. Procesy skałotwórcze i skały - Maciej Budkiewicz
19.1. Magmatyzm. Minerały i skały magmowe
19.1.2. Minerały skałotwórcze skał magmowych
19.1.3. Miejsce tworzenia się i formy występowania skał magmowych
19.1.4. Struktury i tekstury skał magmowych
19.1.5. Systematyka skał magmowych
19.1.6. Makroskopowe rozpoznawanie skał magmowych
19.1.7. Właściwości fizyko-mechaniczne skał magmowych
19.1.8. Skały magmowe Polski i ich zastosowanie
19.2. Powstawanie skał osadowych
19.2.1. Wietrzenie fizyczne i chemiczne oraz ich produkty
19.2.2. Erozja, transport i akumulacja deszczowa
19.2.3. Erozja, transport i sedymentacja rzeczna
19.2.4. Erozja, transport i akumulacja eoliczna
19.2.5. Erozja, transport i akumulacja lodowcowa
19.2.6. Erozja i sedymentacja morska
19.2.7. Erozja, transport i akumulacja jeziorna
19.2.8. Diageneza.
19.2.9. Skały osadowe
19.2.10. Formy występowania skał osadowych
19.2.11. Struktury i tekstury skał osadowych
19.2.12. Systematyka skał osadowych
19.2.13. Makroskopowe rozpoznawanie skał osadowych
19.2.14. Skały osadowe Polski i ich zastosowanie
19.3. Metamorfizm i skały metamorficzne
19.3.1. Struktury i tekstury skał metamorficznych
19.3.2. Systematyka skał metamorficznych
19.3.3. Makroskopowe rozpoznawanie skał metamorficznych
19.3.4. Skały metamorficzne Polski i ich zastosowanie

Rozdział 20. Grunty budowlane - Rafał Gwóźdź
20.1. Wstęp.
20.2. Systematyka gruntów budowlanych
20.3. Badania makroskopowe gruntów
20.3.1. Określenie rodzaju gruntu
20.3.2. Skład mineralny
20.3.3. Struktury gruntów nieskalistych
20.3.4. Tekstury gruntów nieskalistych
20.3.5. Określenie wilgotności gruntu
20.3.6. Oznaczanie plastyczności
20.3.7. Oznaczanie wytrzymałości w stanie suchym
20.3.8. Określenie barwy gruntu
20.3.9. Określenie zawartości węglanu wapnia CaCO3
20.4. Analiza granulometryczna
20.4.1. Metoda analizy sitowej
20.4.2. Metoda analizy areometrycznej
20.4.3. Wykres uziarnienia gruntu
20.5. Podsumowanie

Rozdział 21. Ruchy i deformacje skorupy ziemskiej - Bernadetta Pasierb
21.1. Wprowadzenie
21.2. Ruchy skorupy ziemskiej
21.2.1. Ruchy orogeniczne
21.2.2. Ruchy epejrogeniczne
21.2.3. Transgresje i regresje
21.2.4. Trzęsienia ziemi
21.3. Typy deformacji tektonicznych
21.3.1. Deformacje ciągłe
21.3.2. Deformacje nieciągłe
21.4. Przyczyny ruchów i deformacji tektonicznych

Rozdział 22. Wody gruntowe - Rafał Gwóźdź
22.1. Pochodzenie wód podziemnych
22.2. Właściwości hydrogeologiczne ośrodków skalnych
22.2.1. Porowatość
22.2.2. Szczelinowatość
22.2.3. Krasowatość
22.2.4. Wodochłonność
22.2.5. Odsączalność
22.2.6. Przepuszczalność
22.3. Rodzaje wód podziemnych
22.4. Hydrogeologiczne warunki i cechy występowania wód podziemnych
22.4.1. Formy i rodzaje ośrodków wodonośnych
22.4.2. Strefy hydrogeologiczne
22.4.3. Zwierciadło wód podziemnych
22.4.4. Rodzaj wód podziemnych ze względu na cechy strukturalne warstwy wodonośnej
22.4.5. Podział wód podziemnych ze względu na warunki występowania i zasilania warstwy wodonośnej
22.5. Badania hydrogeologiczne
22.5.1. Ocena geologicznych warunków występowania wód podziemnych
22.5.2. Określanie współczynnika wodoprzepuszczalności
22.6. Pomiary i mapy zwierciadła wód podziemnych
22.7. Mapy hydrogeologiczne
22.8. Podsumowanie

Rozdział 23. Powierzchniowe ruchy masowe - Bernadetta Pasierb
23.1. Wprowadzenie
23.2. Przyczyny ruchów masowych
23.3. Podział ruchów masowych
23.4. Osiadanie
23.5. Spełzywanie.
23.6. Spływy
23.7. Osypywanie469
23.9. Osuwanie
23.9.1. Powstawanie osuwisk
23.9.2. Klasyfikacja osuwisk

Rozdział 24. Kartografia geologiczna - Bernadetta Pasierb
24.1. Wprowadzenie
24.2. Rodzaje map geologicznych
24.2.1. Oznaczenia stosowane na mapach
24.3. Elementy ułożenia warstw
24.4. Granice geologiczne
24.4.1. Planisekcja
24.4.2. Intersekcja
24.4.2.1. Przekrój geologiczny na podstawie mapki intersekcyjnej
24.5. Interpretacja warunków budowy geologicznej na podstawie mapy

Rozdział 25. Państwowy zasób geodezyjno-kartograficzny w Polsce - Zbigniew Piasek, Andrzej Surówka
25.1. Wprowadzenie
25.2. Definicja, podział i gromadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK)
25.3. Rodzaje materiałów i zbiorów danych PZGiK w Centralnej, Wojewódzkiej i Powiatowej Części Zasobu
25.3.1. Zasób Centralny
25.3.2. Zasób Wojewódzki
25.3.3. Zasób Powiatowy
25.4. Sposób i tryb pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów i zbiorów danych w zasobie
25.4.1. Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych
25.4.2. Sposób i tryb udostępniania materiałów geodezyjno-kartograficznych podmiotom gospodarczym i publicznym
25.4.3. Rejestry zgłoszeń prowadzone w PZGIK
25.4.4. Identyfikatory ewidencyjne materiału PZGiK
25.5. Zakończenie


Wydanie: I (dodruk)
Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
Miejsce i rok wydania: Kraków 2016
Liczba stron: 513
Oprawa: Twarda
ISBN: 97883-7242742-8820

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze productreklama

księgarnia

produkt

tylko nowości

typ produktu
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2017 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt