wiadomościmapa firmprenumeratareklamakontaktciasteczka
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
polskienglish
film
Apeks skanuje w Trójmieście
blog
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN Magazyn użytkowników oprogramowania Bentley Systems
NAWI

NAWI Dodatek nawigacyjny GEODETY


KSIĘGARNIA Geoforum.pl

Wyszukiwanie publikacjidodaj do koszyka dodaj do przechowalni

Książki


GRANICE NIERUCHOMOŚCI I SPOSOBY ICH USTALANIA (00-964)

cena: 139.00


Autor:
Dariusz Felcenloben

Opis szczegółowy: Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania to pierwsze opracowanie, w którym została przedstawiona problematyka procesu granicznego. W publikacji omówiono zagadnienia prawne dotyczące obowiązującego, dwuetapowego administracyjnosądowego modelu postępowania rozgraniczeniowego, w którym cechą charakterystyczną jest łączenie procedur administracyjnych z rozwiązaniami procesowymi typowymi dla prawa cywilnego.

Szczegółowej analizie poddano poszczególne etapy administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego, z podkreśleniem tych jego elementów procesowych, które zarówno w praktyce, jak i orzecznictwie sądowoadministracyjnym są rozbieżnie interpretowane. Książka zawiera także wzory pism i orzeczeń w sprawach ustalania granic nieruchomości. Jej walorem jest szczegółowe i wieloaspektowe potraktowanie omawianych zagadnień.

Publikacja jest adresowana do pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w tym zakresie, geodetów, sędziów, radców prawnych, adwokatów.


Spis treści:
Wykaz ważniejszych skrótów
Wprowadzenie
CZĘŚĆ PIERWSZA
Dawne procesy graniczne
ROZDZIAŁ I. Pierwsze wzmianki o sposobach oznaczania granic nieruchomości i metodach dokumentowania ich przebiegu
1. Formowanie się pojęcia granic własności
2. Pierwsze wzmianki o sposobach oznaczania granic nieruchomości gruntowych
3. Zasady procesowe rozstrzygania sporów granicznych w prawie rzymskim
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Rozpoczęcie procesu
3.3. Postępowanie in iure
3.4. Postępowanie apud iudicem
3.5. Zakończenie sporu
3.6. Środki prawne i egzekucja wyroku
4. O wybranych procedurach przenoszenia praw do nieruchomości powiązanych z koniecznością wydania i okazania granic sprzedawanych nieruchomości
ROZDZIAŁ II. Procesy graniczne w dawnej Polsce
1. Początki kształtowania się prawa granicznego w Polsce
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Sposoby oznaczania granic własności ziemskich
1.3. Sposoby rozstrzygania sporów granicznych
1.4. Organizacja sądownictwa w sprawach granicznych
1.5. Przebieg procesu sądowego w sprawie granicznej
2. Okres zastępowania prawa zwyczajowego prawem stanowionym
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Formowanie się norm prawa ustalających zasady przebiegu procesu granicznego .
2.3. Przebieg procesu granicznego
2.4. Granica jako istotny element oznaczenia zbywanej nieruchomości gruntowej
ROZDZIAŁ III. Okres kształtowania się formalnych zasad ustalających przebieg
procesów granicznych – od Statutu Warckiego do Sejmu Czteroletniego
1. Pierwsze próby formalnego definiowania procesu granicznego – okres od Statutu Warckiego do Statutu Piotrkowskiego
2. Proces graniczny ukształtowany w latach 1523–1791
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Rodzaje procesów granicznych
2.3. Zasady inicjowania procesu granicznego
2.4. Formułowanie pozwu i zasady jego doręczania
2.5. Zasady przyznawania prawa do powództwa w procesie granicznym
2.6. Proces podkomorski
2.7. Czynności geometry w czasie sądowej wizji granic na gruncie
2.8. Ugoda graniczna
2.9. Sąd arbitrów
2.10. Koszty postępowania rozgraniczeniowego i sankcje za naruszenie granic
2.11. Zasady rozgraniczania gruntów kościelnych
2.12. Zasady rozgraniczania gruntów położonych na granicy województw
2.13. Zasady rozgraniczania gruntów leżących na granicy państwa
2.14. Zasady rozgraniczania dóbr królewskich – sądy komisarskie
3. Prawo graniczne na Litwie
ROZDZIAŁ IV. Prawo graniczne uchwalone na Sejmie Czteroletnim w 1791 r.
1. Prawo o powszechnym rozgraniczeniu dla Litwy
2. Prawo o powszechnym rozgraniczeniu dla Korony
ROZDZIAŁ V. Prawo o rozgraniczeniu dóbr w prowincjach koronnych
1. Zasady normalnego rozgraniczania gruntów uchwalone w 1818 r.
2. Rozgraniczenie gruntów w trybie bezspornym i polubownym
3. Proces graniczny
4. Postępowanie odwoławcze w sprawie granicznej przed sądem apelacyjnym
5. Postępowanie odwoławcze w sprawie granicznej przed Trybunałem Najwyższym
6. Tryb przymusowego rozgraniczenia normalnego
7. Sposoby oznaczania granic posiadłości ziemskich – o znakach granicznych
8. Koszty postępowania rozgraniczeniowego
9. Osoby uprawnione do wykonywania pomiaru granic – o geometrach
10. Archiwa graniczne
ROZDZIAŁ VI. Zasady rozgraniczania nieruchomości w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim
1. Uwagi ogólne.
2. Organizacja sądownictwa cywilnego w Księstwie Warszawskim
3. Zasady rozgraniczania nieruchomości według Kodeksu Napoleona
4. Organizacja sądownictwa cywilnego w Królestwie Polskim
5. Przebieg procesu granicznego według francuskiego prawa cywilnego
5.1. Skarga posesoryjna
5.2. Treść pozwu posesoryjnego i zasady jego składania
5.3. Wyroki przedstanowcze i przygotowawcze w sprawie posesoryjnej
5.4. Proces inkwizycyjny w postępowaniu posesoryjnym
5.5. Wyrok stanowczy w sprawie posesoryjnej
5.6. Proces zaoczny
5.7. Apelacja od wyroku
5.8. Kary za naruszenie cudzej nieruchomości
6. Zasady pomiaru i rozgraniczenia gruntów uwłaszczonych włościan
7. Zasady rejestrowania i oznaczania praw do nieruchomości
ROZDZIAŁ VII. Zasady rozgraniczania gruntów w zaborze austriackim
1. Prawo graniczne w zaborze austriackim
2. Pomiar granic nieruchomości na potrzeby katastru austriackiego
ROZDZIAŁ VIII. Zasady rozgraniczania gruntów w zaborze pruskim
1. Prawo graniczne w zaborze pruskim
2. Przebieg procesu w sprawie granicznej
3. Przebieg procesu w sprawie posesoryjnej
4. Zasady rozgraniczania nieruchomości na podstawie niemieckiego kodeksu cywilnego z 1900 r.
5. Pomiar granic własności na potrzeby zakładanego katastru pruskiego
ROZDZIAŁ IX. Okres międzywojenny
1. Systemy prawa cywilnego obowiązujące w Polsce w okresie międzywojennym
2. Rozgraniczanie i wznawianie granic gruntów objętych reformą rolną
2.1. Zasady ustalania granic zewnętrznych gruntów objętych przebudową ustroju rolnego .
2.2. Zasady stabilizacji granic
2.3. Zasady rozgraniczania gruntów objętych przebudową ustroju rolnego z 1928 r.
2.4. Zasady ustalania granic nieruchomości ziemskich przy przebudowie ustroju rolnego z 1934 r.
ROZDZIAŁ X. Okres po II wojnie światowej
1. Zasady rozgraniczania nieruchomości
2. Dekret o rozgraniczeniu nieruchomości z 1946 r.
3. Inne szczególne tryby rozgraniczania nieruchomości

CZĘŚĆ DRUGA
Obowiązujące zasady wznawiania
i ustalania granic nieruchomości
ROZDZIAŁ XI. Pojęcie granicy nieruchomości i sposoby jej definiowania
1. Wprowadzenie
2. Granice przestrzenne nieruchomości
3. Granice nieruchomości w ujęciu materialnoprawnym
3.1. Pojęcie stanu prawnego nieruchomości
3.2. Pojęcie granic nieruchomości w ujęciu geodezyjnym
4. Ochrona prawna znaków granicznych
4.1. Regulacje prawne dotyczące ochrony znaków granicznych
4.2. Przedmiot ochrony i jej zakres
4.3. Krąg osób podlegających sankcji za zniszczenie znaku granicznego
4.4. Przestępstwo niszczenia znaków granicznych
4.5. Zawiadomienie o przestępstwie niszczenia znaków granicznych
5. Zasady stabilizacji punktów granicznych
6. Urządzenia graniczne i prawa z nimi związane
ROZDZIAŁ XII. Obowiązujące zasady rozgraniczania nieruchomości
1. Wprowadzenie
2. Administracyjnosądowy model rozgraniczania nieruchomości
3. Charakterystyka istniejącego modelu postępowania rozgraniczeniowego
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Rozgraniczenie po rozgraniczeniu
3.3. Dopuszczalność weryfikacji prawomocnej decyzji rozgraniczeniowej w postępowaniu cywilnym .
4. Spór o położenie znaków granicznych
ROZDZIAŁ XIII. Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego w trybie administracyjnym
1. Charakter prawny postępowania wyjaśniającego
2. Podmioty postępowania rozgraniczeniowego
3. Przesłanki uzasadniające wszczęcie postępowania
4. Określenie przedmiotu postępowania rozgraniczeniowego
5. Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego z urzędu
6. Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego
7. Przesłanki wykluczające możliwość prowadzenia postępowania
8. Charakter prawny upoważnienia dla geodety
ROZDZIAŁ XIV. Przesłanki zawieszenia administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego
1. Wprowadzenie
2. Przesłanki obligatoryjnego zawieszenia postępowania
3. Podmiotowe przesłanki zawieszenia postępowania
4. Przedmiotowe przesłanki zawieszenia postępowania .
5. Fakultatywne zawieszenie administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego
6. Obowiązki procesowe organu w przypadku zawieszenia postępowania
ROZDZIAŁ XV. Doręczenia pism w postępowaniu rozgraniczeniowym jako warunek skuteczności podejmowanych czynności procesowych
1. Uwagi ogólne
2. Charakter prawny instytucji doręczenia
3. Przedmiot doręczenia
4. Podmioty doręczeń w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym
5. Sposoby doręczeń w postępowaniu administracyjnym
6. Doręczenie właściwe
7. Doręczenie zastępcze – właściwe
8. Doręczenie zastępcze – subsydiarne
9. Skutki prawne doręczenia zastępczego
10. Odmowa przyjęcia przesyłki – doręczenie konkludentne
11. Szczególne przypadki doręczeń
ROZDZIAŁ XVI. Przebieg rozprawy granicznej
1. Charakter prawny rozprawy granicznej
2. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozprawę graniczną
3. Czynności ustalenia przebiegu granic
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Wywołanie sprawy
3.3. Sprawdzenie obecności i tożsamości stron
3.4. Przedstawienie przedmiotu sprawy
3.5. Przyjęcie oświadczeń stron w sprawie zebranych środków dowodowych
3.6. Wywiad terenowy – ustalenie stanu faktycznego na gruncie
3.7. Sposoby ustalania przebiegu granic nieruchomości w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym
3.7.1. Uwagi ogólne
3.7.2. Ustalenie przebiegu granic na podstawie istniejących dokumentów
3.7.3. Ustalenie przebiegu granic na podstawie zgodnego wskazania stron
3.7.4. Ustalenie przebiegu granic w wyniku zawartej ugody granicznej
3.8. Zamknięcie rozprawy granicznej
4. Charakter prawny ugody granicznej
5. Rola geodety w postępowaniu rozgraniczeniowym
ROZDZIAŁ XVII. Administracyjny tryb zakończenia postępowania rozgraniczeniowego
1. Decyzja administracyjna o rozgraniczeniu nieruchomości
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Włączenie dokumentacji technicznej z rozgraniczenia do zasobu geodezyjnego
1.3. Czynności sprawdzające przed wydaniem decyzji
1.4. Wydanie decyzji zatwierdzającej ustalone granice nieruchomości
1.5. Termin wniesienia żądania przekazania sprawy sądowi
1.6. Prawo żądania przekazania sprawy sądowi
1.7. Byt prawny decyzji rozgraniczeniowej po złożeniu żądania przekazania
sprawy sądowi
1.8. Prawo żądania weryfikacji decyzji rozgraniczeniowej
1.9. Rektyfikacja decyzji zatwierdzającej granice nieruchomości
2. Decyzja o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Decyzja o umorzeniu postępowania w związku z przekazaniem sprawy sądowi
powszechnemu
2.3. Decyzja o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego w związku z zawartą ugodą graniczną
2.4. Umorzenie postępowania rozgraniczeniowego z innych powodów
3. Koszty postępowania rozgraniczeniowego
ROZDZIAŁ XVIII. Wznowienie znaków i wyznaczanie punktów granicznych
1. Charakter prawny postępowania w sprawie wznowienia znaków granicznych
2. Pojęcie jednoznaczności danych
3. Geodezyjna procedura wznawiania znaków granicznych
ROZDZIAŁ XIX. Inne tryby ustalania granic nieruchomości
1. Ustalenie granic działek ewidencyjnych w trybie aktualizacji operatu ewidencji gruntów
2. Przyjęcie granic do podziału nieruchomości
3. Rozgraniczenie gruntów pokrytych naturalnymi wodami powierzchniowymi
ROZDZIAŁ XX. Propozycje zmian istniejącego modelu rozgraniczania nieruchomości

CZĘŚĆ TRZECIA
Wzory pism i orzeczeń wydawanych
w postępowaniu rozgraniczeniowym
Wzór nr 1. Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego na wniosek strony (art. 30 pr. geod. i kart.)
Wzór nr 2. Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego z urzędu (art. 30 pr. geod. i kart.)
Wzór nr 3. Decyzja o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego ze względu na jego bezprzedmiotowość (art. 105 k.p.a. w zw. z art. 30 pr. geod. i kart.)
Wzór nr 4. Upoważnienie dla geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia granic rozgraniczanych nieruchomości (art. 31 ust. 1 pr. geod. i kart.)
Wzór nr 5. Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia granic nieruchomości (art. 32 ust. 1 pr. geod. i kart.)
Wzór nr 6. Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości z powodu śmierci strony (art. 97 § 1 pkt 1 k.p.a. w zw. z art. 30 pr. geod. i kart.)
Wzór nr 7. Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości z powodu konieczności rozstrzygnięcia
zagadnienia wstępnego przez inny organ (art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w zw. z art. 30 pr. geod. i kart.)
Wzór nr 8. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości (art. 97 § 2 k.p.a. w zw. z art. 30 pr. geod. i kart.)
Wzór nr 9. Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości z wniosku osoby, na żądanie której
postępowanie zostało wszczęte (art. 97 § 1 pkt 1 k.p.a. w zw. z art. 30 pr. geod. i kart.)
Wzór nr 10. Decyzja o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego i przekazaniu sprawy sądowi powszechnemu (art. 34 pr. geod. i kart.)
Wzór nr 11. Decyzja o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego w związku z zawartą ugodą graniczną (art. 31 ust. 4 pr. geod. i kart.)
Wzór nr 12. Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości (art. 33 pr. geod. i kart.)
Wzór nr 13. Postanowienie o ustaleniu kosztów administracyjnego postępowania
rozgraniczeniowego i sposobie ich rozdziału (art. 264 § 1 k.p.a. w zw. z art. 33 pr. geod. i kart.)
Wzór nr 14. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych (art. 39 ust. 3 pr. geod. i kart.)
Wzór nr 15. Protokół z czynności wznowienia znaków granicznych (art. 39 ust. 4 pr. geod. i kart.)
Wzór nr 16. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału nieruchomości (§ 6 ust. 4 i 5 rozp. podz. nier.)
Wzór nr 17. Protokół przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi (art. 97 ust. 5 u.g.n. i § 7 rozp. podz. nier.)
Wzór nr 18. Protokół wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków (art. 39 ust. 5 pr. geod. i kart. w zw. z § 14 ust. 2 i § 15 rozp. podz. nier.)
Wzór nr 19. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (§ 38 ust. 1 rozp. ewid. gr i bud.)
Bibliografia


Wydanie: I
Wydawca:
LexisNexis
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2011
Liczba stron: 504
Oprawa: Twarda
ISBN:
978-83-7620-664-6

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze productreklama

księgarnia

produkt

typ produktu
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2012 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt