wiadomościmapa firmprenumeratareklamakontaktciasteczka
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
World Trade Center w obiektywie Stanisława Nazalewicza
blog
NAWI

NAWI
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE


reklama
reklama

Akty prawneWyrok SN z 14.03.2003 r. (V CKN 1800/00)Decyzje ostateczne o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 74 ze zm.), stanowią nadal podstawę zawarcia umowy o użytkowanie wieczyste.

pobierz plik
DzU. 02.230.1924 (z dnia 27.11.2002 r.)Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego.

pobierz plik
DzU. 02.155.1298 (z dnia 09.09.2002 r.)Rozporządzenie Ministra Środowiska
w sprawie opracowań ekofizjograficznych

pobierz plik
DzU. 02.92.819 (z dnia 19.06.2002 r.)Rozporządzenie Ministra Gospodarki
w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej

pobierz plik
DzU z 2002 r. nr 54, poz. 472 (z dnia 30.04.2002 r.)Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia

pobierz plik
DzU. 02.37.333 (z dnia 26.03.2002 r.)Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać podmioty, którym mogą być powierzone do wykonania te czynności

pobierz plik
Uchwała SN z 24.01.2002 r. (III CZP 75/01) - rozgraniczenia, koszty postępowaniaPrzewidziany w art. 154

pobierz plik
Wyrok z 16.12.2005INS Sp. z o.o. z Zabierzowa oprotestowała czynność wyboru najkorzystniejszej oferty firmy Instrumenty Geodezyjne – Tadeusz Nadowski w Tychach oraz zaniechanie czynności odrzucenia oferty tej firmy przez Zamawiającego – Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę trzech stacji referencyjnych GPS z wyposażeniem i oprogramowaniem. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 10.12.2001 r. (OSA 6/01)Wojewoda nie może uznać się za organ niewłaściwy do rozpoznania sprawy o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności budynków, innych urządzeń i lokali przez państwową osobę prawną na podstawie art. 200 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543 ze zm.), jeżeli nie toczy się postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia tych gruntów na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 30 poz. 191 ze zm.).

pobierz plik
DzU. 01.135.1514 (z dnia 19.10.2001 r.)Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości

pobierz plik
DzU. 01.102.1122 (z dnia 17.09.2001 r.)Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.

pobierz plik
Wyrok NSA z 12.09.2001 r. (II SA/Gd 941/99)Osoby zainteresowane nabyciem mienia komunalnego nie są stronami w rozumieniu art. 28 Kpa w postępowaniu administracyjnym o podział nieruchomości, stanowiącej wyłączną własność gminy, dokonywanego z urzędu na podstawie art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543 ze zm.).

pobierz plik
DzU. 01.101.1090 (z dnia 28.08.2001 r.)Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii

pobierz plik
Wyrok NSA z 26.07.2001 r. (II SA/Gd 910/00)Część nieruchomości nabyta na żądanie właściciela umową zawartą w trybie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz.U. 1974 nr 10 poz. 64 ze zm.) podlega zwrotowi na rzecz poprzedniego właściciela na podstawie art. 136 ust. 4 w związku z art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543) tylko wówczas, gdy spełnione zostaną warunki do zwrotu wywłaszczonej części nieruchomości.

pobierz plik
DzU. 01.84.911 (z dnia 17.07.2001 r.)Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych

pobierz plik
DzU. 01.78.837 (z dnia 16.07.2001 r.)Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz

pobierz plik
DzU. 01.80.866 (z dnia 12.07.2001 r.)Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie

pobierz plik
DzU. 01.74.796 (z dnia 02.07.2001 r.)Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

pobierz plik
Wyrok NSA z 29.05.2001 r. (II SA/Po 336/00)Właściciel nieruchomości, który nabył jej własność na podstawie umowy sprzedaży zawartej po wybudowaniu urządzenia infrastruktury technicznej, nie jest obowiązany do uiszczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem tego urządzenia (art. 144 i art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543).

pobierz plik
DzU. 01.56.589 (z dnia 18.05.2001 r.)Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą "poufne"

pobierz plik
DzU. 01.56.588 (z dnia 15.05.2001 r.)Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń

pobierz plik
DzU. 01.38.455 (z dnia 02.04.2001 r.)Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej

pobierz plik
DzU. 01.14.133 (z dnia 08.02. 2001 r.)Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz szczegółowych zasad współdziałania między Służbą Geodezyjną i Kartograficzną i Służbą Topograficzną Wojska Polskiego w zakresie wykonywania tych prac,
a także wzajemnego przekazywania materiałów

pobierz plik
Postanowienie SN z 12.12.2000 r. (V CKN 162/00) - rozgraniczenia, protokół granicznyProtokół graniczny, opisujący uzgodniony przez właścicieli sąsiadujących gruntów przebieg linii granicznej, nie kończy administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego.

pobierz plik
Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 09.10.2000 r. (OPS 12/00)Orzekając o odszkodowaniu za wywłaszczoną nieruchomość na podstawie art. 129 i następne ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115 poz. 741 ze zm.), organ uwzględnia wypłacenie stronie odszkodowania na podstawie ostatecznej decyzji, która w toku dalszego postępowania została uchylona, nie może jednak waloryzować kwoty wypłaconego odszkodowania na podstawie art. 5 tej ustawy.

pobierz plik
Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 09.10.2000 r. (OPK 8/00)Obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej, o której mowa w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543), w przypadku podziału nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, ciąży na osobie będącej użytkownikiem wieczystym tej nieruchomości w dniu, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości stała się ostateczna.

pobierz plik
Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 09.10.2000 r. (OPK 14/00)Gmina nie ma legitymacji procesowej do wniesienia skargi o wznowienie postępowania na podstawie art. 145a Kpa w sprawie zakończonej decyzją ostateczną samorządowego kolegium odwoławczego o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w sytuacji gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją wskazanych przepisów ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz.U. 1999 nr 65 poz. 746 ze zm.), stanowiących podstawę prawną tej decyzji.

pobierz plik
Postanowienie SN z 07.09.2000 r. (I CKN 431/00) - rozgraniczenia, strona w postępowaniuPosiadacz samoistny nieruchomości może żądać rozgraniczenia dopóty, dopóki przemawia domniemanie, że jego posiadanie jest zgodne ze stanem prawnym.

pobierz plik
DzU. 00.70.821 (z dnia 08.08.2000 r.)Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

pobierz plik
Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 17.07.2000 r. (FPK 2/00)Grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako użytki ekologiczne, ustanowione na użytkach rolnych podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 1993 nr 94 poz. 431 ze zm.).

pobierz plik
DzU. 00.26.316 (z dnia 24.03.2000 r.)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków.

pobierz plik
DzU. 00.1.4 (z dnia 29.12.1999 r.)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii.

pobierz plik
DzU. 99.75.850 (z dnia 20.08.1999 r.)Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną.

pobierz plik
Wyrok SN z 09.06.1999 r. (III RN 15/99) - rozgraniczenia, strona w postępowaniuSprawa o rozgraniczenie nieruchomości rozstrzygnięta ostateczną decyzją może być rozpoznana przez sąd powszechny, jeżeli z żądaniem jej przekazania zwróci się strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy. W przypadku, gdy strona administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego kwestionuje decyzję z powołaniem się na okoliczności wymienione w art. 145

pobierz plik
DzU. 99.49.493 (z dnia 17.05.1999 r.)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu.

pobierz plik
264 rekordy, strona 7 z 8
«« « ... 3 4 5 6 7 8 » »»


reklama

prawo

szukane słowo

typ aktu prawnego
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2017 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt